Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, kontrolní činnost SÚIP v oblasti pracovních podmínek zahraničních zaměstnanců

Od 1. září 2019 je v České republice realizován Program kvalifikovaný zaměstnanec, jehož cílem je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří potřebují přivést do ČR kvalifikovanou zahraniční pracovní sílu.
 
Pokud tito zahraniční pracovníci splní stanovená kritéria, je jim garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Gestorem celého programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které monitoruje celkovou realizaci programu, rozhoduje o zařazení jednotlivých zaměstnavatelů do tohoto programu, případně je na základě vážných důvodů z programu vyřazuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí pak monitoruje dopady realizace tohoto programu na trh práce a zaměstnanost.
 
Zahraniční pracovník může být do programu zařazen, pokud splňuje tato kritéria:
 
1. jedná se o občana Běloruska, Černé Hory, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Srbska či Ukrajiny, nebo je držitelem cestovního pasu vydaného některým z těchto států,
 
2. se zahraničním zaměstnancem bude uzavřen pracovní poměr na stanovenou týdenní pracovní dobu (plný úvazek) a na dobu alespoň 1 roku,
 
3. zahraniční zaměstnanec bude po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat v minimální výši 1,2násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu trvání pracovního poměru zahraničního zaměstnance.
 
Orgány inspekce práce se při své kontrolní činnosti zaměřují zejména na dodržování kritérií stanovených v bodech 2 a 3. Rovněž je kontrolován soulad mezi obsahem pracovněprávního vztahu a zaměstnaneckou kartou, která byla zahraničnímu pracovníkovi vydána. Stejně tak se kontrolou zaměřujeme na dodržování právních předpisů v oblasti odměňování obecně, dodržování povinnosti zajistit všem zaměstnancům rovné zacházení a dodržování právních předpisů v oblasti pracovní doby a v oblasti BOZP.
 
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce byla výrazně ovlivněna pandemií onemocnění covid-19 nejen v roce 2020, kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu a k uzavření hranic, ale situace nebyla o nic příznivější ani v roce 2021, kdy byla řada zaměstnanců orgánů inspekce práce dočasně přeložena na výpomoc ke krajským hygienickým stanicím z důvodu trasování kontaktů.
 
V období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 bylo dokončeno celkem 14 kontrol v oblasti zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí (z toho 10 kontrol z úkolu roku 2020 a 4 kontroly z úkolu roku 2021). Celkem z těchto 14 kontrol bylo zjištěno 10 porušení a bylo uloženo celkem 8 pokut v celkové výši 91 003 Kč.
 
Závěrem je vhodné zmínit, že kontrola pracovních podmínek zahraničních zaměstnanců probíhá také v oblasti vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, přičemž tyto podmínky jsou taxativně vyjmenovány v ust. § 319 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Téma vysílání pracovníků ovšem není předmětem tohoto článku.

 
 
  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce, Zpravodaj