Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

V pondělí 18. září 2017 proběhne od 16.00 hodin na Úřadu vlády 139. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací. 

Program jednání tripartity:

 Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018

Příjmy státního rozpočtu v roce 2018 jsou navrženy v objemu 1 302,3 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2018 by měly dosáhnout 1 352,3 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2018 je navržen ve výši 50 mld. Kč, což je o 10 mld. Kč méně než činí schválený deficit pro rok 2017. Pro rok 2019 a 2020 je navržen deficit rozpočtu ve výši 50 mld. Kč. Návrh státního rozpočtu na rok 2018 počítá se zapojením příjmů z jiných finančních mechanismů v celkové výši 70,2 mld. Kč na financování společných programů. Materiál je předkládán Ministerstvem financí.

Akční plán pro společnost 4.0

Akční plán pro Společnost 4.0 je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy. Materiál shrnuje směřování vládní politiky a klíčová opatření na podporu rozvoje digitálního trhu České republiky. Akční plán nenahrazuje existující a schválené koncepční dokumenty, nýbrž je zastřešuje a stanovuje konkrétní harmonogram provádění prioritních úkolů. Materiál je předkládán Úřadem vlády.

Závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu

Odborná komise pro důchodovou reformu byla ustavena na základě Koaliční smlouvy a Programového prohlášení vlády v roce 2014. Debata o důchodové reformě vyústila v konkrétní návrhy změn. Odborná komise přijala deset návrhů, které se týkaly všech tří systémových pilířů. Projednávání jednoho z nich bylo přerušeno. Devět zbývajících bylo schváleno vládou a osm z nich bylo přijato parlamentem a promítnuto do zákonných norem. Materiál je předkládán Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Vyhodnocení Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti je prováděcí dokument, kterým již třetí rok v řadě dochází ke koordinaci kroků vlády a jednotlivých ministerstev v oblasti hospodářské a sociální politiky. Akční plán je připravován ve spolupráci se sociálními partnery, schvaluje ho vláda po projednání v tripartitě a jeho plněním se zabývá Porada ekonomických ministrů za účasti zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Materiál je předkládán Úřadem vlády.

Stav čerpání prostředků z fondů EU

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke konci července 2017 vyhlášeno kumulativně za všechny programy 545 výzev s alokací 552,7 mld. Kč, což představuje 93,2 % hlavní alokace. V rámci vyhlášených výzev byly do konce července vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 199,2 mld. Kč, což činí 33,6 % hlavní alokace. Do konce července bylo příjemcům proplaceno 62,8 mld. Kč. Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci července činil 45,9 mld. Kč. Do konce července 2017 byly odeslány Evropské komisi žádosti o platbu v hodnotě 39,7 mld. Kč. Materiál je předkládán Ministerstvem místního rozvoje.

Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný přehled investorské přípravy definovaných staveb. Materiál také obsahuje informace ve vztahu k přípravě tzv. prioritních dopravních záměrů, pro které bude zvolen zrychlený režim znovu posouzení vlivů záměrů na životní prostředí.

Akreditace
Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/  

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ Praha 1 – 118 01
T +420 224 002 059
F +420 224 003 521
M +420 602 135 517
ayrer.martin@vlada.cz  

www.vlada.cz