Zastřené zprostředkování zaměstnání

Zastřené zprostředkování zaměstnání bylo, s příslušným přestupkem, definováno novelou zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 29. 7. 2017.
 
V legislativě se objevilo ve formě nového ustanovení § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti, jakožto činnost fyzické nebo právnické osoby, která spočívá v pronájmu pracovní síly jiné fyzické nebo právnické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání realizované formou zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele čili jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. S účinností od 2. 8. 2021 došlo k zavedení přestupku zastřeného zprostředkování zaměstnání i na zaměstnavatele, který výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožní.
 
Hlavním účelem nové právní úpravy je zavedení spoluodpovědnosti subjektu využívajícího zastřeného zprostředkování zaměstnání, neboť i ten má z této činnosti prospěch. Za naplnění přestupku výkonu či umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání podle výše uvedeného ustanovení může být fyzická osoba pokutována až do výše 5 000 000 Kč. Právnické a fyzické podnikající osobě pak hrozí pokuta v rozmezí 50 000 až 10 000 000 Kč.
 
S ohledem na závažnost a společenskou nebezpečnost výše zmíněného přestupku byla výše maximální hranice pokuty, stejně jako stanovení spodní hranice v případě právnických či fyzických podnikajících osob, které se přestupku dopustí, stanovena na stejnou úroveň jako v případě nelegálního zaměstnávání.
 
V roce 2021 provedl SÚIP celkem 197 kontrol přímo zaměřených na oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání. Kontroly proběhly u 189 subjektů, přičemž se jednalo o 183 právnických osob a ve 6 případech o podnikající fyzické osoby. Z celkového počtu 197 kontrol byly nedostatky zjištěny ve 149 případech a celkový počet zjištěných porušení pracovněprávních předpisů dosáhl počtu 952 porušení, přičemž přímo zastřené zprostředkování zaměstnání bylo zjištěno u 75 kontrolovaných subjektů.
 
Kromě výše uvedených kontrol bylo zastřené zprostředkování zaměstnání v rámci kontrol, primárně zaměřených na jinou kontrolní oblast, zjištěno také u dalších 128 subjektů. Tyto kontroly byly nejčastěji zaměřeny na nelegální zaměstnávání. Celkově bylo zastřené zprostředkování zaměstnání v roce 2021 zjištěno u 199 subjektů. Od data účinnosti nové právní úpravy zákona o zaměstnanosti do 31. 12. 2021 bylo již také odhaleno 13 podnikatelských subjektů, které výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožnily. Současně bylo kontrolami zaměřenými na oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání zjištěno 642 osob při výkonu nelegální práce. V 613 případech šlo o cizince (nejčastěji občané státní příslušnosti Ukrajina a Kazachstán), v 18 případech o občany EU a v 11 případech se jednalo o občany ČR.
 
Za přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání bylo v roce 2021 uloženo celkem 144 pokut v celkové výši 69 711 000 Kč, což je oproti předcházejícímu roku 2020 výrazný nárůst. Jedná se o všechny pokuty uložené v roce 2021, částečně se tedy může jednat o pokuty za zastřené zprostředkování zaměstnání zjištěné kontrolami provedenými v předchozích letech.
 
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ZPRAVODAJ číslo 3/2022