Žitníková napsala Jurečkovi kvůli personálnímu standardu

Odborový svaz nesouhlasí se zavedením personálního standardu do sociálních služeb

Praha 9. 1. 2023

Vážený pane ministře,

sdělujeme Vám, že Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) nesouhlasí s návrhem vytvořit minimální/registrační personální standardy v sociálních službách.

Odborový svaz svůj nesouhlas vyjadřuje především kvůli negativní zkušenosti ze zdravotnictví. Chtěli bychom připomenout, že jsme v roce 2011 nesouhlasili se zavedením minimálního personálního zabezpečení zdravotních služeb, opakovaně jsme upozorňovali Ministerstvo zdravotnictví, že z minimálního standardu se v průběhu let stane standard optimální a že ve vazbě na financování návrh negativně dopadne na všechny aktéry ve zdravotnictví, což se v průběhu let bohužel potvrdilo. Mnoho poskytovatelů zdravotních služeb s odvoláním na znění vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, přistoupilo ke snížení počtu zdravotnických pracovníků až na právě vyhláškou stanovená minima. V řadě zařízení se z minimálního počtu zákonitě stalo maximum, které napomáhá legitimizaci organizačních změn vedoucích k propouštění zdravotnických pracovníků a uzavírání pracovišť. Nízké počty zdravotnických pracovníků ve směnách způsobují jejich přetěžování, vedou u nich k syndromu vyhoření a následně k odchodům z nemocnic. Právě i minimální počty zdravotnických pracovníků v jednotlivých provozech jsou jednou z příčin současné personální krize ve zdravotnictví. Máme proto zákonitě obavy, aby se situace neopakovala i v sociálních službách.

Připomínáme, že ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV) jsme byli opakovaně ujišťováni, že se nejedná o vytvoření minimálního personálního standardu v sociálních službách.

Popis v předloženém materiálu však ústnímu tvrzení MPSV značně odporuje a naznačuje, že se bohužel můžeme vydat stejnou cestou jako ve zdravotnictví. Citace z materiálu Personální standard, definice a postupy výpočtu „Při respektování dobré praxe a maximální snaze o naplnění všech potřeb klientů je prakticky nemožné stanovit jednotnou hodnotu počtu personálu, byť pro určenou konkrétní kapacitu a druh a formu sociální služby. Z tohoto důvodu je definován tzv. Registrační personální standard, který slouží jako základ pro výpočet a může se stát nejnižším požadovaným jmenovatelem pro garanci poskytování služby v zákonem definovaném rámci“.

OSZSP ČR nesouhlasí se zavedením minimálního personálního standardu v sociálních službách i z dalšího důvodu. Připomínáme, že OSZSP ČR při všech diskuzích požadoval, aby MPSV postupovalo v oblasti zavedení personálního standardu v sociálních službách s ohledem na fyzické možnosti a limity zaměstnanců a na důsledné dodržení všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Připomínáme, že jsme opakovaně požadovali provedení zátěžových testů na vybraných pracovištích a přenesení jejich vyhodnocení do zamýšleného personálního standardu. Dále připomínáme, že v § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, jsou stanoveny přípustné hygienické limity pro hmotnost ručně manipulovaného břemena přenášeného muži a ženami. Tyto hygienické limity rizikových faktorů jsou dle našich poznatků v zařízeních sociálních služeb bohužel velmi často překračovány a jsme přesvědčeni, že tyto hygienické limity nelze při propočtu vzorce pro domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, dodržet.

Posledním důvodem pro naše odmítnutí zavedení personálního standardu je také aktuální stav novel zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. MPSV při úvodních jednáních vázalo nutnost vytvoření personálního standardu na změny v celkovém financování sociálních služeb, což je však v současnosti v rámci legislativního procesu pouze ve fázi záměru.

Úplným závěrem si dovoluji připomenout také stav v oblasti personálních standardů v okolních evropských zemích. Centrálně nemá personální standardy upravené žádná členská země Evropské unie. Dílčím způsobem – regionálně mají standardy upravené např. některé spolkové země v Německu nebo v Rakousku. Na úrovni EU v současné době probíhají na téma personálního standardu diskuze, a to za účasti sociálních partnerů. Žádný konkrétní závěr nebyl zatím přijat.

Vážený pane ministře, věříme, že se naším stanoviskem budete relevantně zabývat a že v rámci prohloubení a zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a také v rámci bezpečí práce zaměstnanců, kteří služby poskytují, od návrhu ustoupíte. Jsem přesvědčena, že v této oblasti máme společný cíl: kvalitní službu pro klienty, bezpečnou práci pro zaměstnance.

S úctou

Bc. Dagmar Žitníková

předsedkyně

Přílohy:
  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR