Zmocněnkyně vlády pro lidská práva: řešení násilí a špatného zacházení se seniory je jednou z mých priorit

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva se zúčastnila kulatého stolu u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech, 15. června 2022.
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva se zúčastnila kulatého stolu u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech, 15. června 2022.
Dnes, 15. června 2022, si připomínáme Světový den proti násilí na seniorech. Tento den upozorňuje na týrání, zneužívání, zanedbávání a diskriminaci seniorů a seniorek, ke kterému bohužel v české společnosti nadále dochází, ať již v samotných rodinách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních či obecně v mezilidském styku.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková se již v pondělí zúčastnila kulatého stolu s názvem: Slzy, které svět nevidí, který pořádala organizace Život 90, která se dlouhodobě věnuje právě ochraně práv starších lidí. Na diskusi vystoupili odborníci a odbornice jako

 • Mgr. Jan Lorman, ředitel Gerontologického institutu,
 • MUDr. Zdeněk Kalvach CSc, geriatr a gerontolog,
 • Mgr. Tereza Hanelová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv věnující se dohledu nad omezováním osobní svobody,
 • Mgr. Markéta Sailer z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR,
 • Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., socioložka Masarykovy univerzity.

V rámci proběhlé diskuse paní zmocněnkyně upozorňuje: „Násilí a špatné zacházení se seniory a seniorkami na sebe může brát mnoho podob. Nemusí jít jen o fyzické či psychické týrání či zneužívání důvěry seniorů. Může jít i o opomenutí, nezvládání péče z finančních či kapacitních důvodů či neodborné nebo stereotypní byť dobře míněné jednání vůči blízkým osobám či osobám v péči. Považuji proto za klíčové o problému mluvit a společně hledat cesty, jak mu předcházet, jak řešit problémy, kterým senioři a seniorky čelí, a jak společnost úspěšně připravovat na stárnutí. Ve své funkci chci tento dialog podporovat, protože právo na důstojný život patří všem po celý životní cyklus.“

Začátkem června jsme ve Výboru pro práva starších lidí schválili novou českou definici násilí na seniorech. Ráda bych nyní společně s odborníky a odbornicemi ve Výboru tuto definici zaváděla do praxe tak, aby vedla ke sjednocení přístupu k problému ze strany veřejných institucí včetně pomoci obětem. Na prevenci násilí na seniorech a seniorkách a zlepšení pomoci obětem se chci soustředit také v nově připravovaném akčním plánu prevence domácího násilí. Za důležitou považuji také podporu proseniorských nevládních organizací a zajištění dostatečného financování sociálních služeb,“ dodala Klára Šimáčková Laurenčíková.

Nová česká definice násilí na seniorech (tzv. elderly abuse neglect)

Týrání, zneužívání, zanedbávání seniorů a špatné zacházení s nimi je:

 • jednorázové nebo opakované,
 • záměrné nebo nezáměrné,
 • jednání nebo nečinnost,
 • vůči člověku vyššího věku,
 • typicky ve vztahu odůvodněně očekávatelné důvěry,

v jehož důsledku došlo ke:

 • škodě či újmě
 • fyzické, psychické, sociální, materiální, právní, nebo mravní,
 • případně k jejich kombinaci.

Důsledkem tohoto jednání či nečinnosti může být:

 • ohrožení majetku, zdraví, života, svobody nebo lidské důstojnosti a také
 • vznik či prohloubení situační, dočasné nebo celkové zranitelnosti člověka.

Toto týrání, zneužívání, zanedbávání seniorů a špatné zacházení s nimi:

 • může, ale nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu.

Jeho původci mohou být:

 • jednotlivci,
 • instituce či
 • společenské prostředí.