Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok a jaké podmínky musíte splnit, abyste ho získali

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku.

V loňském roce si o starobní důchod zažádalo celkem 97 525 důchodců. Do předčasného starobního důchodu se přitom rozhodlo odejít 34 702 z nich. Důvody, pro které si klienti zvolí předčasný odchod do starobního důchodu, jsou různé. Podmínkou pro nárok na předčasný starobní důchod je ale získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí 35 let.

Jak se stanovuje věk, ve kterém je možné odejít do předčasného starobního důchodu?

Pro zjištění konkrétního věku, od kterého můžete zažádat o přiznání předčasného důchodu, využijte důchodovou kalkulačku, která kromě předčasného starobního důchodu spočítá i řádný důchodový věk nebo orientační výši důchodu. Zákon o důchodovém pojištění stanoví, že „pokud je důchodový věk nižší než 63 let, pojištěnec má nárok na odchod do předčasného starobního důchodu nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku. Za předpokladu, že je důchodový věk stanoven alespoň na 63 let, může být přiznán o 5 let dříve, ale ne před dosažením alespoň 60 let“.

Jaká výše důchodu mi v případě odchodu do předčasného důchodu náleží?

Pokud se rozhodnete odejít do předčasného starobního důchodu, bude vám náležet nižší výše důchodu, než kdybyste do starobního důchodu odcházeli řádně. Výše předčasného starobního důchodu podléhá tzv. krácení. Konkrétní výše krácení závisí na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku.

Vhodný termín pro odchod do předčasného důchodu doporučujeme konzultovat s odborníky správy sociálního zabezpečení. Správně zvolené datum přiznání předčasného starobního důchodu ovlivní výši krácení, neboť krácení se provádí za každých i započatých 90 dní předčasnosti takto:

 • o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
 • o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
 • o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Schůzku s odborníkem místně příslušné správy sociálního zabezpečení si můžete sjednat přes objednávkový systém: https://objednani.cssz.cz/.

Nezapomeňte, že přiznání předčasného starobního důchodu je trvalé a vylučuje možnost přiznání řádného starobního důchodu.

Jak podat žádost o předčasný starobní důchod?

Žádost o důchod podává občan osobně na OSSZ příslušné podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Předčasný starobní důchod zároveň není možné přiznat zpětně, nejdříve vždy ode dne podání žádosti. K žádosti o důchod budete potřebovat stejné doklady jako pro podání žádosti o řádný důchod, a sice:

 1. Doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu.
 2. Pokud se rozhodnete o výplatu důchodu na účet, je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice.
 3. Dále budete potřebovat formuláře a dokumenty, které dokládají doby pojištění a které ČSSZ nemá ve své evidenci. Jsou to například:
  • doklady o studiu, popřípadě učení, i nedokončeném (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom nebo index);
  • doklady o výkonu vojenské služby;
  • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče – jsou vyžadovány, pouze pokud nelze uvedené ověřit v agendovém systému evidence obyvatel);
  • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž víte, že je ČSSZ nemá ve své evidenci.

Je možné si při pobírání předčasného starobního důchodu přivydělávat?

V případě, že pobíráte předčasný důchod, není možné až do data, kdy dosáhnete důchodového věku, vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Můžete si ale v omezeném rozsahu přivydělávat. První možností je tzv. zaměstnání malého rozsahu, při kterém je rozhodný měsíční příjem nižší než 3 500 Kč. Druhou možností je dohoda o provedení práce, kdy výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesáhne 10 000 Kč. Třetí možností je pak vykonávání samostatné výdělečné činnosti, a to v rozsahu, který v daném kalendářním roce nezaloží účast na pojištění (pro rok 2021 je to do výše
85 058 Kč ročního příjmu).

Tato omezení jsou platná pouze do dosažení důchodového věku. Po jeho dosažení se na příjemce předčasného důchodu začnou vztahovat stejná pravidla jako na řádného důchodce, tedy že může začít vykonávat i výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Následně si po 360 dnech výdělečné činnosti, která zakládala účast na pojištění, může požádat o zvýšení důchodu.

Co se stane v případě, že se rozhodnu znovu nastoupit do zaměstnání?

Pokud nastoupíte do zaměstnání, které vám založí účast na důchodovém pojištění, je zapotřebí tuto skutečnost oznámit nejpozději do 8 dnů ČSSZ. Ta následně výplatu důchodu zastaví. Poté co zaměstnání ukončíte, případně dosáhnete důchodového věku, je potřeba požádat o uvolnění výplaty dosud zastaveného starobního důchodu a o úpravu jeho výše za dobu výkonu výdělečné činnosti.

 • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení