Bezpečnostní rada státu se zabývala otázkami spojenými s řešením situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19

Bezpečnostní rada státu se v pondělí 8. června 2020 zabývala otázkami spojenými s řešením situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 v České republice včetně vyhodnocení činnosti Ústředního krizového štábu v době vyhlášeného nouzového stavu. První místopředseda vlády a ministr vnitra v této souvislosti informoval o záměru přípravy novelizace krizové legislativy.

Bezpečnostní rada státu se věnovala také aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 a Koncepci boje proti extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020 a dále schválila Vyhodnocení plnění Akčního plánu Auditu národní bezpečnosti za rok 2019, jež je přehledným souhrnem stavu plnění úkolů uložených jednotlivým gestorům usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 407.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí také Závěrečnou informaci o plnění úkolů vyplývajících z Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat kybernetickou kriminalitu, která se zabývá i dalším postupem v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou z hlediska očekávaného vývoje trestné činnosti v této oblasti a s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji systémových změn v rámci Policie ČR. Dále Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a léta následující.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Informaci o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2019 a dále Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží technologií dvojího užití v České republice za rok 2019.

Bezpečnostní rada státu udělila Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020 – v hlavní kategorii generálporučíku Ing. Radovanu Procházkovi, redakci časopisu Obrana a strategie a Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve studentské kategorii udělila čestné uznání Mgr. Marku Radostovi, Ph.D. za disertační práci Pokročilé nesmrtící technologie v boji proti terorismu, extremismu a kriminalitě.

Bezpečnostní rada státu schválila Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2019.

Na program Bezpečnostní rady státu byly pro informaci předloženy materiály Průběžná zpráva o realizaci Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016–2019, Zpráva o činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky za rok 2019, Zpráva o činnosti Výboru pro obranné plánování za rok 2019, Zpráva o činnosti Výboru pro vnitřní bezpečnost za rok 2019, Zpráva o činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2019, Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2019 a Zpráva o činnosti Výboru pro kybernetickou bezpečnost za rok 2019.