Členové EU musí sami rozhodovat o cestě ke klimatické neutralitě

Evropská komise zveřejnila návrh klimatického zákona, kterým chce stanovit právně závazný cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR je nepřijatelné, aby Evropská komise mohla po roce 2030 sama bez souhlasu členských států a Evropského parlamentu rozhodovat o cestě ke klimatické neutralitě.

Evropská komise dnes představila návrh nařízení, tzv. Klimatický zákon, který stanovuje právně závazný cíl dosáhnout klimatické neutrality v EU do roku 2050. Jedná se o jeden z prvních legislativních návrhů, kterými chce Evropská komise naplnit tzv. Zelenou dohodu pro Evropu.

Pokud návrh schválí členské státy a Evropský parlament, dostane Evropská komise pravomoc stanovovat po roce 2030 trajektorii snižování emisí sama v přenesené působnosti. To by znamenalo, že komise může změnit cíl například v roce 2035, aniž by potřebovala souhlas ministrů členských států a Evropského parlamentu. Členské státy se také budou muset řídit doporučeními komise, jak mají upravit národní Vnitrostátní klimaticko-energetické plány, pokud nebudou podle uvážení komise dělat dost pro dosažení klimatické neutrality.

„Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je takový přístup naprosto nepřijatelný. Členské státy musí mít možnost rozhodovat o výši i načasování příspěvku ke společnému cíli EU. Evropská komise může cíle členským státům pouze doporučit,“ říká Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Chceme, aby si česká vláda udělala vlastní analýzu dopadů jednotlivých cílů Zelené dohody pro Evropu na Českou republiku a českou ekonomiku. Stejnou analýzu by měla vláda požadovat i od Evropské komise,“ dodává Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ZVYŠOVAT CÍLE PRO ROK 2030 JE NEBEZPEČNÉ

Návrh komise počítá také s revizí stávajícího cíle pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Nový cíl pro rok 2030 komise oznámí v září 2020 na základě analýzy dopadů. Do června 2021 upraví příslušnou legislativu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR odmítá revizi cíle 2030, neboť už stávající trajektorie vede ke klimatické neutralitě. Nyní platí, že státy musí snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU vůči roku 1990 o 40 procent. Komise už dříve oznámila, že by tento cíl chtěla navýšit na 50 až 55 procent. „Požadujeme po Evropské komisi, aby k návrhu na zvýšení cíle i na veškerou navazující legislativu zpracovala analýzu dopadů na spotřebitele, zaměstnanost i veřejné rozpočty včetně dopadů na jednotlivé státy. V nich musí zohlednit národní specifika a různé výchozí podmínky jednotlivých zemí při plnění navrhovaných cílů. Bez kvalitní studie dopadů nelze uvažovat o rychlejším snižování emisí,“ uvádí Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Další případné rychlé zvyšování několik let dojednávaných cílů pro rok 2030 považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR za vysoce nebezpečné pro podnikatelské prostředí nejen z hlediska plánování, ale také z hlediska technické, ekonomické či sociální stránky proveditelnosti těchto cílů. Členské státy by se měly nyní primárně zaměřit na kvalitní implementaci opatření, která k již stanoveným cílům budou maximálně přispívat.

Dosažení klimatické neutrality si vyžádá obrovské množství finančních prostředků. Sama Evropská komise odhaduje dodatečné náklady jen na dosažení stávajících klimaticko-energetických cílů do roku 2030 na 260 miliard eur ročně. Prioritou pro Českou republiku tak musí být, aby získala maximální množství finančních prostředků z evropských finančních mechanismů na přechod ke klimatické neutralitě.

Gbelec Ondřej
kategorie Aktuálně