Komise přichází s novou genderovou strategií 2020-2025

Evropská unie se cítí globálním lídrem v oblasti rovnosti žen a mužů. Zaměstnavatelé potřebují ženy na trhu práce a mohou podpořit řadu návrhů. Komise by však měla spíše tlačit členské státy k zajištění kvalitní a dostupné péče o předškolní děti a odstraňování stereotypů na trhu práce a ve vzdělávání, než sešněrovat podniky závaznými pravidly transparentnosti v odměňování.

Po dlouhé odmlce se Komise rozhodla vrátit k tradici strategií v oblasti rovnosti žen a mužů. Poslední strategie skončila v roce 2014. V prosinci 2015 zveřejnila Komise „Strategické směrování pro rovnost pohlaví 2016-2019“. Tento dokument se zaměřil na pět hlavních oblastí – ekonomickou nezávislost žen, rozdíl v odměňování mužů a žen, rovnost v rozhodovacích procesech, násilí na ženách a podporu rovnosti žen a mužů mimo rámec EU.

V toto týdnu a podle pracovního plánu přichází Evropská komise se strategickým dokumentem Unie rovnosti: Strategie rovnosti pohlaví 2020-2025 – KOM (2020) 152. Strategie vychází z článku 8 TFEU „Ve všech svých aktivitách se Unie musí zaměřit na eliminování nerovnosti a podporu rovnosti žen a mužů“. Evropská unie je globálním lídrem v oblasti rovnosti žen a mužů. 14 z 20 TOP zemí na světě v této oblasti je součástí EU. Nicméně žádný členský stát nedosáhl úplné rovnosti žen a mužů měřeno indexem EU pro rovnost pohlaví. A Komise se domnívá, že pokrok je velmi pomalý.

Implementace této strategie bude vycházet z dvojího přístupu – cílených opatření v kombinaci s prolínáním rovnosti pohlaví ve všech politikách EU a to ve světle cílů udržitelného rozvoje (cíl 5).

Evropská komise:

  • Chce skoncovat s násilím na ženách a volá po urychlené ratifikaci Úmluvy z Istanbulu a Úmluvy ILO o násilí a obtěžování ve světě práce.
  • Chce vybudovat genderově neutrální ekonomiku a dostat více žen na trh práce. Sociální a hospodářské politiky, daňové systémy i systémy sociální ochrany musí být genderově neutrální.
  • Posílit úlohu žen v oblasti investování a podnikání.
  • Zviditelnit úlohu žen v procesu transformace a digitalizace ekonomiky cestou implementace ministerské deklarace „Women in digital“.
  • Vypořádat se s horizontální segregací, stereotypy ve vzdělávání a odborné přípravě a to zejména v aktualizované Agendě EU pro dovednosti a Garanci pro mladé.
  • Zaměřit se na rozdíl v odměňování (pay gap) a penzích (pension gap). Komise připravuje legislativní opatření v oblasti transparentnosti platů žen a mužů a v roce 2021 zprávu o přiměřenosti penzí.

Strategie by měla být implementována ve spolupráci a za podpory všech EU institucí. Cílem konzultací se sociálními partnery je zintenzivnit jejich úsilí v boji proti nerovnému odměňování a nerovnosti penzí.

BusinessEurope připravilo v prosinci 2019 dokument Klíčové kroky pro zajištění genderové rovnosti v Evropě, jehož cílem bylo právě ovlivnit připravovanou strategii.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská komise