COMPET: Byznys žádá více času k projednání návrhů

Rada EU pro konkurenceschopnost (COMPET) zasedne dne 1. 12. 2022  a bude se zabývat dvěma  pro byznys velmi důležitými legislativními návrhy EK ve světle zeleného přechodu. Půjde návrh  o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CS3D) a návrh o posílení postavení spotřebitelů v digitální oblasti  U obou se očekává v rámci legislativní části agendy přijetí obecného přístupu.

Pokud jde  o první návrh k náležité  péči, evropský byznys se domnívá,  že předložený text obecného přístupu ještě není dostatečně dopracovaný, vykazuje nedořešené legislativní nedostatky a je nutná další diskuse pro zajištění potřebné kvality. Obrací s velmi naléhavým dopisem na adresu CZ PRES a ministra průmyslu a ochodu, Jozefa Síkelu, ve kterém identifikuje body návrhu, na kterých se musí ještě pracovat.

  • Cílem návrhu by mělo být zajištění rovných podmínek na jednotném trhu EU. Právní roztříštěnost, která poškozuje cíle návrhu, bude realitou, pokud nebude zajištěna plná harmonizace klíčových ustanovení této směrnice. Záměrem by mohlo být zopakování toho, co je zapracováno ve spotřebitelských směrnicích EU, které používají „doložku o vnitřním trhu“. V souladu s tímto ustanovením členské státy „nebudou zachovávat ani zavádět ve svém vnitrostátním právu ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně více či méně přísných ustanovení, pokud směrnice nestanoví jinak.
  • Přístup dodavatelského řetězce (namísto hodnotového řetězce) je jediný přiměřený, zvládnutelný a realistický a v souladu se stávajícími vnitrostátními povinnými rámci náležité péče.
  • Jasnost norem týkajících se významnosti (materiality), které musí společnosti dodržovat, je zásadní. Je zásadní přehodnotit a výrazně zkrátit seznam norem/konvencí v příloze. Většina z nich se vztahuje na státy (nikoli na právnické osoby jako společnosti) a zanechávají společnosti ve velké právní nejistotě.
  • Ustanovení o odpovědnosti musí být vyvážená a přiměřená. Odpovědnost by měla být omezena na situace hrubé nedbalosti nebo úmyslného nedodržení a měla by být vyvolána pouze za vlastní jednání společností.

Posílení postavení spotřebitelů v digitální oblasti

I když evropský byznys podporuje různé iniciativy týkající se udržitelné spotřeby, požaduje rozumné požadavky na informace (zásada „potřeba vědět“), žádné překrývání mezi paralelními iniciativami  a realistické prováděcí lhůty. Zdůrazňuje také, že iniciativy spotřebitelské politiky EU by měly být využívány jako nástroj umožňující podnikům lépe využívat výhod fungování na jednotném trhu, například tím, že pomohou bojovat proti administrativní zátěži a snižují právní roztříštěnost. Pro zajištění toho je zásadní proporcionalita a přístup plné harmonizace.

Better regulation a úloha Rady pro konkurenceschopnost

Dne 15. 11. 2022 adresoval BusinessEurope dopis na Daniela Blockerta, předsedu Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady pro konkurenceschopnost a růst,  týkající se zrychlující regulatorní mašinérie s dopady na podniky. BusinessEurope se domnívá, že Rada pro konkurenceschopnost EU by měla hrát mnohem silnější roli při upozorňování na tyto obavy a pevně stát v legislativním procesu s cílem kontrolovat regulační zátěž a chránit konkurenceschopnost našich podniků a jejich schopnost udržovat a vytvářet pracovní místa. Byznys volá zavedením pravidelného hodnocení dopadů legislativního programu Komise na konkurenceschopnost, které by mělo být projednáno Radou pro konkurenceschopnost a oznámeno Evropské radě.

Dopis pro ministra 2022-11-28_Letter_to_COMPET_1.pdf

Dopis pro ambasadora 2022-11-15_BusinessEurope_letter_to_HLG_COMPET_.pdf

vdrbalova@spcr.cz