Daňový balíček schválen

Poslanecká sněmovna dne 22. 12. 2020 finálně schválila senátní znění tzv. daňového balíčku. Firmy několik měsíců čekaly, jaké budou platit daňové úpravy v příštím roce a zda budou schválena slibovaná opatření jako například mimořádné zrychlené odpisy. Proces schvalování či politické návrhy na úpravy zdanění příjmů fyzických osob ale stabilitu rozhodně neznamenaly. Nejkritičtější částí je právě výrazné snížení sazby daně z příjmů fyzických osob, konkrétně u příjmů ze zaměstnání z dnešních zhruba 20,1 % na 15 %. To představuje riziko pro veřejné finance a ve vztahu k firmám velký otazník nad daňovým mixem v budoucnu. Součástí balíčku je ale řada pozitivních a potřebných opatření, která reagují například na současnou ekonomickou situaci či zvyšují stabilitu v daňových postupech. Příkladem jsou zmíněné pozitivně působící mimořádné zrychlené odpisy, zvýšení limitu pro odepisování hmotného majetku, zakotvení tzv. referenční ceny pro rozvoj elektromobility nebo úprava uznatelnosti výdajů vynaložených na bezúplatná plnění v době koronakrize.

Sněmovna jednala o daňovém balíčku, který se jí v rámci legislativního procesu vrátil s pozměňovacími návrhy ze Senátu. Balíček byl schválen 70 hlasy ze 104 přítomných poslanců. Platí tak Senátem pozměněná verze. Jde o velmi rozsáhlý balíček, který obsahuje z našeho pohledu pozitivní opatření včetně některých rizikových návrhů, které se v průběhu procesu do balíčku dostaly. Svaz se na řadě pozitivních úprav podílel a řadu jich i sám inicioval a jejich finální znění ovlivnil. Podařilo se také zamezit některým ekonomice škodlivým návrhům jako například skokově výraznému zdanění tabáku bez času se na změnu připravit nebo se podařilo zamezit zrušení osvobození zdanění akcií – obě tyto úpravy naštěstí neprošly.

Následující text se věnuje schváleným opatřením detailněji.

PODAŘILO SE: UZNATELNOST VÝDAJŮ PRO BEZÚPLATNÁ PLNĚNÍ, REFERENČNÍ CENA PRO ELEKTROMOBILY

Mezi pozitivní změny, které Svaz přímo navrhnul a prosazoval a které se podařilo zakomponovat do návrhu patří například zavedení daňové uznatelnosti výdajů v době COVID na bezúplatná plnění (jde o zjednodušení daňové uznatelnosti výdajů firem v době koronakrize – jestliže se firmy snažily pomáhat, tak nemusí separátně vykazovat výdaje, které souvisely s pomocí v době krize a nikoliv s hlavní produkcí dané firmy) a zvedení možnosti využití tzv. referenční ceny v rámci elektromobility (opatření pro regulatorní zjednodušení využívání elektromobilů, což pomůže prodeji elektrovozů do firemních služebních flotil a též se to pozitivně podepíše na splnění environmentálních cílů, ke kterým se ČR přihlásila; referenční cena na dobíjení elektromobilů je již pravidelně zveřejňována díky úsilí Svazu, čímž je možné elektřinu vnímat jako pohonnou hmotu obdobně jako benzín či naftu; více naleznete v příručce, kterou Svaz vydal a kde je již tato úprava avizována).

ÚSPĚŠNĚ PROSAZENÉ MIMOŘÁDNÉ ZRYCHLENÉ ODPISY

Dále Svaz výrazně ovlivnil konkrétní nastavení v případě mimořádných zrychlených odpisů, kdy Svaz zabránil nápadu výrazně zúžit položky aktiv, kterých by se to mělo týkat. Podílel se na finálním nastavení, které by mělo působit proinvestičně a protikrizově. Jednoznačně pozitivním výsledkem je tedy zavedení mimořádných zrychlených odpisů pro majetek pořízený v roce 2020 a 2021 plošně pro 1. odpisovou skupinu (100 % v prvním roce) a pro 2. skupinu (zkrácení z 5 na 2 roky v poměru 60 % : 40 %). Přechodné ustanovení tedy umožňuje uplatnit zrychlení odpisů i na majetek již pořízený v roce 2020, což se může pozitivně projevit již ve vztahu k roku 2020. Svaz v této věci mj. vystoupil i v Rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny, který tyto návrhy podpořil.

POZITIVNÍ ZVÝŠENÍ LIMITU PRO ODEPISOVÁNÍ HMOTNÉHO MAJETKU A ÚPRAVA ODEPISOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU

Dále byl zohledněn návrh Svazu na navýšení limitu odepisování hmotného majetku a limitu pro technické zhodnocení na 80 tis. Kč, kde se desetiletí daná částka bez ohledu na vývoj cen neměnila. Zohledněn byl též náš návrh na zjednodušení odepisování nehmotného majetku (tedy možnost používat účetní odepisování pro daňové účely, což může zjednodušit proces odepisování nehmotného majetku, což jsou často specifické formy majetku, kde skutečnou hodnotu odráží lépe účetnictví). Vše toto usnadní také administrativu firem.

Pozitivní a prorůstové je též snížení sazby spotřební daně u motorové nafty o 1 Kč na litr.

ZABRAŇUJEME ŠKODLIVÝM ZMĚNÁM

Svaz průmyslu zabránil nesmyslným návrhům na neúměrné zvýšení zdanění tabáku, naopak byl pro postupné zvyšování, které by dávalo možnost firmám se na změny postupně připravovat.

Podařilo se též zamezit zdanění prodeje akcií, které by negativně ovlivnilo podnikání rodinných firem a český kapitálový trh. Tato nesystémově navrhovaná a naštěstí i díky naší iniciativě zamítnutá změna nebyla předem odborně diskutována a negativní dopady nijak analyzovány.

VÝZVY PRO DALŠÍ ROK A DALŠÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Nepodařilo se ani přes úsilí, které jsme vynaložili, snížit odvod za používání služebního nízko- či bezemisního automobilu. Toto opatření by reagovalo na mnohem vyšší průměrné pořizovací ceny elektrovozů oproti dosud nejčastěji používaným „služebákům“. Také se nepodařilo přeřadit dobíjecí zařízení do jiné odpisové skupiny, což by reagovalo na stávající technologický pokrok v této oblasti. Snad se pořadí zareagovat legislativě na současnou situaci v příštím roce.

V oblasti stravování byl i přes naše argumenty přijat tzv. stravovací paušál.

SUPERHRUBÁ MZDA A ROZPOČTOVÁ STABILITA

Jak jsme již v minulosti zmiňovali, balíček v aktuálním nastavení nezajišťuje rozpočtovou stabilitu, bojíme se zásadního propadu příjmů a jak se toto projeví ve vztahu k podnikatelské sféře. Balíček tak ruší superhrubou mzdu a nastavuje sazby 15 % a pro roční příjem nad 48násobek průměrné mzdy 23 %. Zároveň se zvyšuje sleva na poplatníka, ovšem oproti pozměňovacímu návrhu, který byl přijat během legislativního procesu, je v senátní schválené verzi zvýšení mírnější a postupnější, ale přesto bude mít změna rozpočtové dopady. Faktické snížení sazeb daně z příjmů fyzických osob znamená dle názoru Svazu riziko daňových úprav v horizontu dvou let.

Proces schvalování s řadou otazníků přinesl pro firmy na konci roku významnou nejistotu, která nevedla k cílům podpory investic a nejistotu ohledně nastavení daňových a účetních systémů či nejistotu pro podnikatele celkově. Svaz dlouhodobě požaduje stabilitu a předvídatelnost daňového systému.

ODLOŽENÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ KVŮLI RESTRIKCÍM

Poslední dny ovšem nebylo hlavním tématem jen schvalování daňového balíčku. Považujeme za velmi důležité, že byl schválen další daňový pardon, tedy Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku. Toto rozhodnutí například posunuje splatnost DPH či silniční daně, čímž reaguje na restrikce související s koronavirem. Posunutí daňových povinností se týká těch provozů, které byly uzavřeny nebo omezeny vládními usneseními. I nadále mají všechny daňové subjekty možnost individuální žádosti o posečkání daní. Zde dlouhodobě požadujeme dodržení slibu vstřícnosti Finanční správy v případě individuálních žádostí firem, kterým koronavirus způsobil problémy (podrobněji k rozhodnutí ministryně zde).

Autoři: B. Čížek, V. Štípek