Ivan Bartoš zahájil reorganizaci digitalizace státní správy. Expertní centrum bude udávat technologický směr a zlepší kulturu řízení digitalizace

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš předkládá návrh zákona o vzniku Digitální a informační agentury (DIA). Ta vznikne v příštím roce a jejím úkolem bude především zlepšit úroveň digitalizace veřejné správy. DIA nastaví nové standardy, implementuje jednotnou metodiku a zefektivní projektové řízení digitalizace. Nově vzniklá agentura má také výrazně vylepšit služby v oblasti centrální koordinace a sdílení dat a usnadnit tak život občanům. Ti už nebudou muset stále dokola poskytovat úřadům své údaje, které o nich stát již dávno má.

Důvodem pro vznik DIA je především neuspokojivý stav digitalizace v oblasti veřejné správy. Česká republika zaostává podle Indexu DESI (Digital Economy and Society Index), který hodnotí digitální rozvinutost zemí, oproti členským státům EU především v této oblasti. Česko se v digitálním žebříčku, který každoročně publikuje Evropská komise, v letošním hodnocení umístilo na 19. místě z 27. O jedno místo jsme si v meziročním hodnocení pohoršili. Nově vzniklá agentura si v konečném důsledku klade za cíl zlepšit úroveň digitalizace veřejné správy a posunout Českou republiku mezi digitálně vyspělé země.

Úkolem agentury, jejíž činnost přinese konkrétní dopady na životy obyvatel, bude například i to, aby konala dohled nad procesem digitalizace a v rámci jednotných standardů a metodiky vytvářela podmínky pro sdílení dat mezi ministerstvy a občany. V praxi to bude například znamenat, že občané nebudou muset úřadům poskytovat údaje, které o nich stát již má. Namísto toho nabídne předvyplněné formuláře, což velmi usnadní například podání daňového přiznání či vyřizování žádostí o dávky apod.

„Troufnu si říct, že přinášíme revoluci v digitalizaci. Díky DIA budeme digitalizaci nejen lépe řídit a koordinovat, ale i pomáhat v projektech, které budou zrovna potřeba. K tomu poslouží expertní IT týmy, které budou nejen pomáhat, ale i sdílet napříč resorty své know-how. Něco takového tu doposud nebylo. Vznik Digitální a informační agentury  je pro efektivní digitalizaci veřejných služeb státu naprosto nezbytný. Na úspěšných příkladech praxe ze zahraničí vidíme, že řízená a centrálně koordinovaná digitalizace státu přinesla dobré a hlavně efektivní výsledky. Chceme se inspirovat premianty v digitalizaci, jakými jsou Dánsko, Estonsko či Velká Británie. Ti všichni se touto cestou vydali a neváhali investovat čas, peníze i expertízu těch nejlepších IT odborníků. Služby státu jsou v těchto zemích kvalitně digitalizované, díky čemuž stát ušetřil spoustu nákladů spojených s byrokracií a jejich občané zase čas strávený na úřadech,”  říká Ivan Bartoš. 

Součástí agentury budou takzvaná kompetenční centra. Ta se zaměří na udržitelnost IT systémů, jejich rozvoj a zejména na sdílení odborných znalostí. Právě tato centra sdruží experty v oblasti IT, kteří budou fungovat jako pomyslná “akční jednotka”, připravena pomoci úřadům, ministerstvům a dalším státním institucím s digitalizační projekty. V neposlední řadě také agentura podpoří vzdělávání úředníků státní správy v oblasti digitalizace. 

Důležitá je i otázka nezávislosti agendy digitalizace na momentální politické konstelaci. DIA bude zřízena zákonem, bude mít nadresortní postavení a bude nezávislá na řízení ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů. V tomto ohledu se DIA inspiruje způsobem fungování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Nová organizační struktura vytvoří v rámci agentury podmínky pro efektivní státní správu a provoz a rozvoj sdílených centrálních služeb. Větší část organizace vznikne odštěpením příslušných útvarů Ministerstva vnitra ČR, například Odboru hlavního architekta eGovernmentu či Odboru eGovernmentu. Oba odbory jsou klíčové pro IT projekty ve státní správě. Stejně tak do nové agentury přejdou stávající zaměstnanci, kteří mají na starosti agendu základních registrů, datových schránek či Portálu občana. 

Úkolem agentury, jejíž činnost bude mít konkrétní dopad na životy lidí, bude například i to, aby konala dohled nad procesem digitalizace a v rámci jednotných standardů a metodik vytvářela podmínky pro sdílení dat mezi ministerstvy a občany. V praxi to bude například znamenat, že lidé nebudou muset úřadům poskytovat údaje, které o nich stát již má. Namísto toho nabídne předvyplněné formuláře, což velmi usnadní například podání daňového přiznání či vyřizování žádosti o dávky.

V rámci vzniku agentury dojde k přesunu 187 zaměstnanců z resortu Ministerstva vnitra  ČR, přičemž přesun nebude mít povahu fyzickou, nýbrž administrativní. Zaměstnanci tedy fyzicky zůstanou na stávajících místech.

Celkem se počítá s nárůstem o 128 míst včetně provozních útvarů DIA a strategické úrovně koordinace a řízení. Náklady na tyto místa,  jejich personální a provozní náklady a další výdaje, jako služby, konzultace a programové vybavení jsou vyčísleny v celkové odhadované výši cca 260 mil. Kč ročně. Z této částky je počítáno s ročním financováním ve výši cca 117 mil. Kč z Národního plánu obnovy. Dopad do státního rozpočtu běžných výdajů je tak cca 180 mil. Kč nad stávající provozní náklady. Vzhledem k očekávaným úsporám se však bude jednat o výdaje s velmi krátkou dobou návratnosti. 

Návrh vzniku Digitální a informační agentury bude nyní předložen Poslanecké sněmovně PČR.