Jak zvednout nízké důchody pečujících osob

Komise pro spravedlivé důchody se zabývala možnostmi narovnání nízkých důchodů pečujících osob
 
V pátek 3. května 2019 se uskutečnilo III. zasedání Komise pro spravedlivé důchody za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Na tomto jednání byla diskutována opatření k odstranění nespravedlivě nízkých důchodů pečujících osob. Komise doporučila postoupení návrhu změn ve vyměřovacím základu za dobu péče o závislé osoby do koaliční rady a rovněž navrhla finální dopracování návrhu na uplatnění doby péče o dítě od 4 do 9 let jako vyloučené doby.
 
Na předchozím jednání komise se členové shodli, že by měly být více rozpracovány návrhy řešení rozdílů v důchodech pečujících osob. Situace je dnes taková, že osoby dlouhodobě pečující o své blízké, ať už se jedná o děti či nemohoucí příbuzné, jsou za tuto péči v důsledku postiženy nižšími příjmy a důchody. Takovými osobami jsou typicky ženy.
 
Hlavní závěry z dnešního jednání komise pro spravedlivé důchody:
 
Změny ve vyměřovacím základu za dobu péče o závislé osoby
V současné době mohou pečující osoby pro účel výpočtu důchodu příjmy z období péče použít či vyloučit. Za příjmy jsou v přesně stanovených případech dnes považovány i příspěvky na péči. Nově bude možné za účelem výpočtu důchodu stanovit příjmy tak, že půjde o součet skutečných výdělků pečující osoby a průměrné mzdy. Pečující tak budou mít stanovenu vyšší částku příjmu pro výpočet důchodu, a nebudou tedy penalizováni za péči o své blízké. Tato varianta bude dle závěrů komise předložena k projednání koaliční radě.
 
Uplatnění doby péče o dítě od 4 do 9 let jako vyloučené doby
 
Jedná se o možnost rozšíření tzv. vyloučené doby, tedy období péče o děti, za které nižší příjmy pečujících negativně neovlivní výši jejich důchodů. V závislosti na výši příjmů si dnes mohou rodiče dětí do 4 let zvolit, zda se jim budou příjmy za toto období započítávat do výše důchodu. Návrh komise počítá s možností rozšíření tohoto období až do 9 let věku dítěte.
 
„Narovnání nespravedlností v důchodech je jedním z klíčových úkolů komise a výstupy z dnešního jednání ukazují, že komise funguje, jak má, a drží pohromadě. Členové v rámci jednání vystupují velmi profesionálně a mám radost, že se nám daří nacházet shodu a podporu napříč politickými stranami. I díky tomu jsme dnes dospěli k několika závěrům,“ dodává ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 
Termín příštího jednání komise je stanoven na 24. 5. 2019. Komise by se na tomto jednání měla zabývat řešením situace současných důchodců, možnostmi úprav III. důchodového pilíře a dřívějšími odchody do penze pro lidi vykonávající náročné profese.