Je možné absolvovat periodickou a výstupní prohlídku najednou?

Jak v praxi řešit, pokud má jít zaměstnanec na periodickou prohlídku začátkem října a současně by měl podstoupit výstupní prohlídku po skončení pracovního poměru, který nastane k 31. 12. 2020? Lze jej poslat na periodickou prohlídku, při které do žádosti napíšu, že žádám současně i o provedení úkonů spojených s výstupní prohlídkou? Od lékaře mám pak žádat dva dokumenty – lékařský posudek z periodické prohlídky a potvrzení o provedení výstupní prohlídky?
 
Abychom lépe pochopili odpověď na Váš dotaz, musíme vidět rozdíl mezi periodickou a výstupní lékařskou prohlídkou. Podle ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) se periodická prohlídka provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.
 
Výstupní prohlídka se podle ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.
 
Z výše uvedeného je tedy patrné, že jde o zcela rozdílné prohlídky a nelze tyto prohlídky z tohoto důvodu zaměňovat. Výsledkem periodické prohlídky je lékařský posudek (§ 15 vyhlášky), výsledkem prohlídky výstupní je potvrzení o provedení výstupní prohlídky (§17a vyhlášky)
Vzhledem ke skutečnosti, že výstupní prohlídka zjišťuje zdravotní stav posuzované osoby v době ukončení výkonu práce, nelze ji provádět, a tím i spojovat, s prohlídkou periodickou prováděnou dva či tři měsíce před skončením pracovního poměru. Toto období může být pro posuzovanou osobu obdobím, kdy teoreticky může dojít výkonem práce ke zhoršení zdravotního stavu.
 
  • Zdroj: BOZPinfo