Ministerstvo práce a sociálních věcí má dvě nové sekce zaměřené na podporu rodin a podporu seniorů

V souvislosti se snížením počtu úřednických míst v rámci systemizace k 1. 1. 2020 využilo MPSV této organizační změny a zřídilo dvě nové sekce, Sekci podpory rodiny a Sekci podpory seniorů. Nové sekce lépe odpovídají prioritám MPSV v oblasti sociální politiky a svým uspořádáním pomáhají naplňovat programové prohlášení vlády.
 
V rámci redukce systemizovaných míst dle požadavku Ministerstva financí snížilo s účinností od 1. ledna 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí počet systemizovaných míst celkem o 98, což je druhá největší redukce v rámci všech rezortů. Zároveň bylo zrušeno 9 míst představených, což povede, kromě zefektivnění řízení a optimalizaci organizační struktury, i k úspoře finančních prostředků. Počet systemizovaných míst se snížil také u České správy sociálního zabezpečení (celkem o 236 míst), Úřadu práce ČR (celkem o 335 míst), Státního úřadu inspekce práce (celkem o 8 míst) a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (o 1 místo).
 
Organizační změny využilo MPSV i pro vytvoření dvou tematicky zaměřených sekcí, které budou uceleně pojímat aktivity v oblasti podpory rodiny a stárnutí populace. Hlavním důvodem nového uspořádání sekcí je potřeba řešit tyto oblasti více komplexně s využitím všech dostupných nástrojů, jako jsou sociální služby, sociální práce, sociální dávky, sociální pojištění nebo dotační systémy. Právě toto uspořádání nových sekcí umožní.
 
S touto změnou zároveň zanikají stávající Sekce sociální politiky a Sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek.
 
Na obsazení dvou nových pozic náměstků pro řízení sekce byla neprodleně vyhlášena výběrová řízení a na základě jejich výsledků byla od 1. 1. 2020 náměstkyní pro řízení sekce podpory seniorů jmenována Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová. Zuzana Jentschke Stőcklová má rozsáhlé znalosti v sociální oblasti. Vystudovala andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, letech 2009 až 2012 pracovala jako radní Středočeského kraje pro sociální oblast, v letech 2014 až 2015 zastávala na MPSV pozici náměstkyně ministryně, poté dva roky řídila jako náměstkyně sekci rodinné a sociální politiky a od listopadu 2018 opět působila v pozici náměstkyně ministryně.
Sekci podpory rodiny povede rovněž na základě výsledku výběrového řízení Mgr. Kateřina Jirková, která má bohaté zkušenosti ve státní správě. Po absolvování Právnické fakulty brněnské Masarykovy univerzity, kde vystudovala Veřejné a soukromé právo, nastoupila na MPSV do oddělení rodinné politiky (2004–2011), které následně vedla. V letech 2006–2008 byla pověřena zastupováním ředitelky odboru rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2012 až dosud působila na pozici ředitelky odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek.
 
Od 1. června 2019 byla jmenována náměstkyní pro řízení sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek.
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí