Odraz GDPR v oblasti BOZP a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

Vyšla brožura Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance.
 
Je to již více než dva roky, co se stalo použitelným Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen Obecné nařízení). Obecné nařízení počítalo rovněž s tím, že souběžně s jeho účinností nabude účinnosti v každém členském státě Evropské unie tzv. adaptační zákon, kterým by byly upraveny některé dílčí aspekty ochrany osobních údajů, které Obecné nařízení umožňuje, či dokonce předpokládá upravit na vnitrostátní úrovni. V podmínkách České republiky je oním adaptačním zákonem zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který vstoupil opožděně v účinnost dne 24. dubna 2019. 
 
Nová právní úprava ochrany osobních údajů představovaná Obecným nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů má své dopady do oblasti pracovněprávních vztahů i na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Těmto dopadům s důrazem na oblast BOZP a dále na specifiku ustanovení § 316 zákoníku práce je věnována tato brožura (viz přílohu), která je určena především pro zaměstnavatele a fyzické či právnické osoby, které v rámci povinností souvisejících se zajištěním BOZP musí dbát i na povinnosti plynoucí z Obecného nařízení, a to i s ohledem na ochranu majetkových zájmů zaměstnavatele a ochranu osobních práv zaměstnance.
 
Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.