Opatření na podporu ekonomiky

Vláda na podporu sektorů ekonomiky, podnikatelů a živnostníků i zaměstnanců, kteří byli postiženi důsledky epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a příslušných protiepidemických opatření, přijala řadu opatření a pod patronací příslušných rezortů vypsala množství dotačních programů. Přinášíme přehled těch nejdůležitějších, další podrobnosti naleznete na stránkách dotčených ministerstev.

Podpora udržení zaměstnanosti

Antivirus A

 • Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz
 • Podmínkou pro čerpání je uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí
 • Maximální částka podpory: 80% z vyplacené mzdy (vč. odvodů)
 • Maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč
 • Příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce

Antivirus A Plus

 • Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví
 • Netýká se nařízených karantén a izolací
 • Příspěvek se poskytuje pouze za dobu, kdy takovéto překážky v práci trvaly
 • Maximální částka podpory činí 100 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50 000 Kč
 • Příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce

Antivirus B

 • Antivirus B mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci
 • Důvodem může být, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru
 • Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.
 • Maximální částka podpory činí 60% vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů
 • Na jednoho zaměstnance činí výše příspěvku maximálně 29 000 Kč měsíčně
 • Příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce

Všechny programy Antivirus byly aktuálně rozhodnutím vlády prodlouženy do konce května.

Další podrobnosti o programech Antivirus naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Plošná podpora podnikatelů

Covid 2021

 • Plošný program nahrazuje od března předchozí sektorové programy
 • Podpora je určena podnikům, kterým bylo omezeno podnikání kvůli opatřením vyhlášeným v rámci boje s pandemií covidu-19
 • Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 31. března 2021
 • Maximální částka podpory činí 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen
 • V případě, že má firma méně než 3 zaměstnance, činí podpora na 1500 Kč na den
 • Na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1,8 milionu eur
 • Rozhodné období se počítá od 11. ledna 2021 do termínu uvedeného ve výzvě, nejpozději do 31. prosince 2021
 • Podrobnosti naleznete ve vypsané výzvě MPO

Covid – Nepokryté náklady

 • Program je alternativou k programu Covid 2021
 • Má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů
 • Podmínkou získání podpory je pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty
 • Od této ztráty se budou odečítat již poskytnuté dotace
 • Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020
 • Maximální výše podpory činí 40 milionů korun na žadatele
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Covid – Nájemné III

 • Program má pomoci podnikatelům omezeným vládními protiepidemickými opatřeními, kteří podnikají v nájmu
 • Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří sice spadají do výjimek krizového opatření vlády a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %
 • Podmínkou přidělení dotace je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti
 • Z dotace je možné uhradit 50 procent nájemného
 • Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele
 • Žadatel je zároveň povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce EK
 • Za rozhodné období se považuje 1. 10. 2020 až 31. 12. 2020 (říjen, listopad, prosinec, respektive 4. čtvrtletí 2020)
 • Podrobnosti naleznete ve výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu

Kompenzační bonus I a II

 • Kompenzační bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost omezenou či zakázanou opatřeními přijatými orgány státní správy nebo jiným orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou osobou, pokud toto opatření spočívá v zákazu nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení, ve kterém jsou jejich poskytovatelem poskytovány zdravotní či sociální služby k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19
 • Podmínkou čerpání je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen nebo omezen v důsledku přijatých opatření
 • Žádat o kompenzační bonus nemůže osoba, která je nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou podle § 106a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty
 • Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den (v rámci jednotlivých bonusových období) uvedený v žádosti o kompenzační bonus, za který vznikl žadateli na bonus nárok
 • Bylo vypsáno už šest bonusových období, poslední od 24. ledna 2021 do 15. února 2021
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Finanční správy
 • Nový kompenzační bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19
 • Podmínkou čerpání bonusu je významné dotčení činnosti žadatele, což je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti
 • Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období
 • Zatím byla od 1. února 2021 vypsána tři bonusová období

Odložení elektronické evidence tržeb

 • Vláda prosadila zákon, kterým došlo k odložení spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb a přerušení povinnosti EET využívat u již spuštěných dvou vln podnikatelů. Po novele tohoto zákona je povinnost používat EET u všech čtyř vln odložena do 1. ledna 2023. Za neevidování tržeb tedy v současnosti nehrozí žádné sankce.
 • Více informací v tiskové zprávě Ministerstva financí

Záruční programy Covid

Záruka Covid III – Úprava Invest

 • Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření
 • Od 13. dubna 2021 došlo k jeho rozšíření o možnost získat zaručený úvěr jak na provozní náklady, tak i na investice
 • Došlo k prodloužení doby ručení na 6 let
 • Poskytování záruk podnikatelům z programu Covid III se prodlouží nejméně do poloviny roku 2021
 • Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců
 • Podniky do 250 zaměstnanců mohou získat záruku až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů Kč s délkou ručení do tří let
 • Podniky od 250 do 500 zaměstnanců mohou získat záruku až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů Kč
 • Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů Kč
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky

Záruka Covid Plus

 • Záruční program ve spolupráci s Exportní pojišťovnou EGAP je určen na pomoc velkým podnikům s minimálně 250 zaměstnanci
 • Podmínkou zařazení do programu je, že se jejich export podílí alespoň 20 procenty na tržbách firmy
 • Záruk kryje 80 procent jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP B- je to 70 procent
 • Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 milionů do 2 miliard Kč, maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu firmy
 • Od ledna může o záruku žádat i subjekt s převažující ekonomickou činností poskytování ubytovacích služeb
 • Další informace naleznete na stránkách EGAP

Záruka Covid Sport

 • Záruční program je určen malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu
 • ČMRZB poskytne záruku za provozní úvěr určený mj. na úhradu energií a nájmů, dodavatelsko-odběratelských faktur, mezd zaměstnanců či na pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku
 • Bankovní záruka ČMZRB je poskytována pro úvěry do 15 milionů korun, a to až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • Doba ručení jsou 3 roky
 • Podnikatelé mohou požádat i o finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 milionu Kč
 • Další informace naleznete na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky

Podpora pro podnikatele v kultuře

Covid – Kultura III

 • Jednorázová podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění a literatura
 • Dotaci můžou získat např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, dramaturgové, akrobati, zvukaři, osvětlovači, manažeři v uměleckém odvětví, výtvarníci, malíři, sochaři, fotografové, ilustrátoři či spisovatelé
 • Podpora se vztahuje na osoby samostatně výdělečné činné mající IČO/DIČ, které nemají hlavní pracovní poměr
 • Žadatel musí doložit, že je umělcem či autorem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury
 • Příspěvek je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost
 • Příspěvek je jednorázový ve výši 60 000 Kč
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva kultury

Covid – Kultura Audiovize

 • Program je určen pro fyzické osoby vykonávající profese filmového štábu, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce a také pro právnické osoby, napříkad provozovatele kin, produkční a distribuční společnosti
 • podporu bude možné žádat pouze jednou a jen v jedné ze šesti kategorií, podporu nelze kombinovat např. s výzvami Covid – Kultura či s kompenzačním bonusem
 • Jednorázová podpora pro OSVČ je 60 000 Kč, právnické osoby budou moct dostat kompenzaci nanejvýš 5 milionů Kč
 • Rozhodné období je pro fyzické osoby stanoveno od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020, pro právnické osoby od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020
 • Podrobnosti naleznete například na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Covid – Kultura pro podnikající subjekty

 • Program je zaměřen na pořadatele živých kulturních akcí, které nelze z epidemiologických důvodů pořádat
 • Mezi podporované subjekty mohou patřit například individuální umělci, pořadatelé hudebních produkcí a festivalů, výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek, cirkusů atd., umělecké soubory a hudební tělesa či hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a podobně, ticketingové společnosti nebo nevládní neziskové organizace v oblasti kultury
 • Maximální částka podpory činí 10 milionů Kč pro jeden subjekt
 • Podrobnosti naleznete ve výzvě na stránkách Ministerstva kultury

Podpora pro podnikatele v lázeňství

Covid – Lázně 2021

 • Podpora bude poskytnuta formou podpory poptávky po službách cestovního ruchu, respektive podporou poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázních
 • Žadatel nesmí být v den podání žádosti ve finančních potížích a splnit musí i další podmínky
 • Při výpočtu podpory se zohleňuje počet lůžek lázeňského zařízení, hodnota slevového voucheru atd.
 • Rozhodné období je od 1. ledna 2021 do 31. 12. 2021
 • Seznam podmínek a další informace naleznete ve vypsané výzvě Ministerstva pro místní rozvoj)

Podpora pro pořadatele výstav, kongresů a eventů

Covid – Veletrhy / kongresy

 • Program je určen pro podnikatele v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí
 • Dotace je poskytována na až 60 % nepokrytých nákladů, resp. 40 % pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR
 • Za nepokryté náklady se považuje ztráta snížená o další dotace z programů jako je COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus
 • Maximální částka na jednoho žadatele činí 20 milionů korun
 • Za rozhodné období se považuje 1. březen až 31. říjen 2020
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Podpora pro podnikatele v cestovním ruchu

Covid – Cestovní kanceláře II

 • Dotační program je určen na podporu cestovních kanceláří zasažených důsledky pandemie covidu-19
 • Podpora je určena pro cestovní kanceláře, které odvedly příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří odpovídající ročním plánovaným tržbám pro rok 2020 ve výši alespoň 500 milionů Kč
 • Konkrétní částka podpory se vypočítá z ročních plánovaných tržeb žadatele z prodeje zájezdů pro rok 2020
 • Dotace slouží na pokrytí provozních nákladů vzniklých v období od 11. 10. 2020 do 4. 1. 2021 a/nebo nároků zákazníků ze smluv o zájezdu s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 12. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Covid – Ubytování II

 • Podpora je určena poskytovatelům ubytovacích služeb, a to jak individuálním ubytovacím zařízením, tak i hromadným ubytovacím zařízením
 • Od 26. 3. je podpora určena také kempům a chatovým osadám
 • Není určena pro ubytovací služby v bytovém domě (např. airbnb), protože tyto byty mohou být pronajaty realitním trhu
 • Pro individuální ubytovací zařízení činí podpora 200 Kč na pokoj a den, u poskytovatelů, kteří neprokáží poskytování služeb ve zdaňovacím období roku 2019, respektive zahájili svou činnost až po 31. 12. 2019, činí podpora 100 Kč na pokoj a den
 • U hromadných ubytovacích zařízení se výše podpory odvíjí od kategorie ubytovacího zařízení
 • Rozhodné období se počítá od 22. 10. 2020 do 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. až 17. 12. 2020)
 • Podrobnosti naleznete ve výzvě Ministerstva pro místní rozvoj

Covid – Záruka CK

 • Především pro malé a střední cestovní kanceláře je určen rovněž záruční program vytvořený ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
 • Záruka má pomoci cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku
 • Maximální částka podpory činí až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 miliony Kč
 • Platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Podpora pro zemědělce a potravináře

Agricovid Poravinářství II

 • Podporu mohou opět žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.
 • Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. prosince 2020 do 28. února 2021
 • Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance
 • Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin
 • Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství

Podpora pro provozovatele dětských skupin

 • Program je určen pro zřizovatele dětských skupin, které kvůli přijatým protiepidemickým opatřením přišly o část příjmů
 • Z dotačního programu budou moci uhradit polovinu výdajů poskytovatele na nájemné na období 6 měsíců v průběhu roku 2021
 • Budou moci požádat i o částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií covid-19, a to až o 12 000 Kč na jednu pečující osobu
 • Dotační program bude vypsán Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • Další informace o programu naleznete v tiskové zprávě MPSV

Další podpora a úlevy

Mimořádná finanční pomoc MOP Covid-19

 • Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou kvůli koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci
 • Týká se i rodičů dětí do 10 let, kteří kvůli uzavření škol a školských zařízení nebo v důsledku karantény zůstali doma na tzv. ošetřovném
 • Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti
 • Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci

Daňové úlevy

 • Odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána
 • Institut zpětného uplatnění daňové ztráty
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad
 • Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince
 • Snížení sazeb DPH (sazba 10 %) na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven)
 • Snížení silniční daně u vozidel nad 3,5 t o 25 procent
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
 • Trvalé osvobození od daně za nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování novelou zákona o spotřebních daních s účinností od 1. ledna 2021
 • Více informací na stránkách Ministerstva financí

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehlednou tabulku, jak je možné kombinovat jednotlivé dotační programy vypsané rezorty.