Otevřený dopis předsedovi Vlády ČR

V Praze dne 7. ledna 2022
 
Vážený pane premiére,
Vláda ČR na svém jednání dne 21. prosince 2021 rozhodla o zmrazení platů části zaměstnanců ve veřejných službách a správě včetně státních zaměstnanců. Vláda tento krok s odbory neprojednala, ani odborům neposkytla žádný prostor k oficiální reakci či vyjádření.
Uvedeným postupem Vlády ČR bezesporu došlo k porušení platných právních předpisů. Konkrétně se jedná o ustanovení § 287 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jde o vývoj platů a o porušení povinnosti projednat s odborovou organizací systém odměňování a hodnocení zaměstnanců. Rovněž nebylo dodrženo ustanovení § 130 odst. 1 písm. c) a § 132 odst. 3 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Taktéž došlo k porušení platné Kolektivní dohody vyššího stupně uzavřené mezi Vládou ČR a odborovými svazy, konkrétně Čl. 9 této dohody.
Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že o zmrazení platů nebyly dotčené odborové organizace ani informovány, ani s nimi toto zmrazení nebylo projednáno.
Podle dostupných informací byla důvodem zmrazení platů nutnost snížit výši deficitu státního rozpočtu. Rovněž zaznělo, že přidáno dostanou ti zaměstnanci, kteří pracují v tzv. „první linii boje s covidem“, týkalo se to zdravotníků, hasičů, a policistů.
Zcela byla opomenuta skutečnost, že v první linii rovněž bojují pracovníci krajských hygienických stanic, městští strážníci, pracovníci úřadů práce, pracovníci České správy sociálního zabezpečení, pracovníci mediační a probační služby, administrativní pracovnice státních zastupitelství a soudů, zaměstnanci finančních a katastrálních úřadů a další. Tuto skutečnost považujeme za diskriminační. Při vymezení okruhu zaměstnanců, jichž se zmrazení platů týká, byla opomenuta další velká skupina zaměstnanců, kteří jsou odměňování platem, a to pracovníci územních samosprávných celků a krajských územních samosprávných celků. Bez kuchařek a školníků nemůže fungovat naše školství, bez kuchařek a uklízeček není možný řádný chod našich nemocnic, sociálních služeb, bez civilních zaměstnanců nebudou fungovat bezpečnostní sbory atd. Zmrazení platů se týká také všech zaměstnanců kultury. Je nutné si uvědomit, že zaměstnanci, kteří jsou odměňování platem, si na rozdíl od pracovníků v soukromém sektoru nemohou zvýšení platů dohodnout v kolektivních dohodách nebo smlouvách, neboť jejich plat je pevně dán nařízením vlády (platovými tabulkami). Jako lichý vyznívá i argument o rozevírání nůžek v odměňování mezi soukromým sektorem a veřejnou správou a službami. Soukromý sektor se naopak v letošním roce vyjadřuje, že v zájmu stabilizace pracovníků bude mzdy zvyšovat. Je třeba rovněž vzít v úvahu, že v nemalé části veřejného sektoru je vyžadováno vysokoškolské vzdělání.
 
Za panující vysoké míry inflace a skokového zvýšení cen energií bude zmrazení platů zaměstnanců ve veřejného sektoru (kromě některých vybraných skupin) znamenat reálný propad platů a tím i životní úrovně v tomto sektoru, což se samozřejmě odrazí i ve snížení kupní síly těchto zaměstnanců a následně v problematickém oživení české ekonomiky. Zmrazení platů je demotivujícím prvkem pro všechny dotčené zaměstnance!
Zaměstnanci veřejného sektoru denně vyjadřují svoje zklamání a rozhořčení. Jsme vyzýváni k organizaci protestních mítinků, vyhlašování stávkových pohotovostí, případně k vyhlášení stávky.
Z uvedených důvodů, které jsme se snažili pouze ve stručnosti shrnout, Vás žádáme, vážený pane premiére, aby vláda nepříznivé dopady zmrazení platů ve veřejném sektoru znovu v souladu s uvedenými právními předpisy zvážila, přehodnotila své rozhodnutí a upravila návrh státního rozpočtu tak, aby od 1. 4. 2022 došlo k naplnění původních dohod. O návrhu jsme připraveni jednat a v rámci zachování sociálního dialogu žádáme o brzký termín.
 
Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda OS SOO a mluvčí OS RoPo
Přílohy: