Po dlouhé vynucené pauze se sešli členové Podnikového výboru OSŽ Správy železnic

Po tříměsíční přestávce přivítal na řádném jednání členy PV OSŽ Správy železnic v Praze 4. června jeho předseda Petr Štěpánek. Přítomni byli všichni tři tajemníci PV a za aparát OSŽ pak JUDr. Petr Kožmín, vedoucí oddělení BOZP Ú, JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení ESO OSŽ a Luděk Šebrle, rovněž z oddělení ESO OSŽ. Během jednání dorazil také předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.
 
Petr Štěpánek zrekapituloval, jak jsou plněny jednotlivé úkoly z minulých jednání (poslední se konalo 20. února). Informoval pak o tom, jaká jednání probíhala mezi Podnikovým výborem a zaměstnavatelem, kdy bylo využito videokonferencí v době, kdy v době epidemie nebylo možné se sejít, jak fungovala informovanost směrem k členské základně. Hovořil o jednáních, která se týkala návrhů na 2. změnu PKS, kde řekl, že téměř všechny připomínky ze strany PV byly zaměstnavatelem přijaty. Došlo k dohodě na rozpočtu pro letošní rok, čerpání prostředků C-FKSP. Řada plánovaných akcí musela být z důvodu epidemie v ČR zrušena. Informoval o vypořádání připomínek k předpisům navrhovaných zaměstnavatelem a vydání Příkazu SŽ PR-8/2020-GŘ, který souvisel s nouzovým stavem vyhlášeným v ČR. Přiblížil, jak probíhají jednání k novelizaci Katalogu zaměstnání, a informoval o připomínkách, které byly zaslány zaměstnavateli. Dosud není vyřešeno jak dále v poskytování KOP a odkdy by mohli zaměstnanci začít na tyto pobyty jezdit.
 
S opatřením, které muselo být zavedeno v sídle OSŽ z důvodu pandemie seznámil členy PV předseda OSŽ Martin Malý. V době pandemie pracovala část zaměstnanců a funkcionářů OSŽ v režimu home office s využitím techniky, byly zavedeny týdenní porady předsedy. Bylo zavedeno poskytování jednorázové výpomoci pro samoživitele s dětmi do 15 let ve výši 2000 Kč na jedno dítě, počet žádostí o tuto finanční pomoc je dosud kolem 110. Bylo také nutné řešit situaci našich rekreačních zařízení, která musela být uzavřena, narychlo se ukončovaly pobyty v RZ Skalka na Slovensku, kdy byla slovenskou vládou uzavírána hranice. Nově je nutné řešit situaci způsobenou leteckou společností Smartwings, která zajišťuje cesty rekreantů do Řecka a která sdělila, že bude zajišťovat odlety pouze v neděli. To znamená řešit změny turnusů u cca 300 rekreantů u již objednaných pobytů v RZ Orion pro členy OSŽ na Olympské riviéře. Náročná byla také jednání s vládou na počátku mimořádného stavu, kdy byl naprostý nedostatek ochranných prostředků, aby byl ukončen prodej jízdenek ve vlacích, aby byly ochráněny vlakové čety od přímého kontaktu s cestujícími a opačně. Dále se také hledají cesty, jak kompenzovat ztráty dopravců, které vznikly výrazným úbytkem cestujících na železnici.
 
Další části jednání PV se zúčastnili zástupci zaměstnavatele: Ing. Marcela Pernicová, náměstkyně GŘ Správy železnic pro provozuschopnost dráhy, Ing. Miroslav Jasenčák, náměstek GŘ pro řízení provozu, Ing. Pavel Koucký, personální ředitel GŘ, Ing. Hana Kohoutová, vedoucí mzdového oddělení GŘ, Ing. Evžen Pospíšil, vedoucí personálního oddělení a Bc. Jitka Dolejšová.
 
V úvodním slovu předal Ing. Koucký členům PV pozdrav od generálního ředitele Správy železnic a dále hovořil o jednáních, která probíhala s odborovými centrálami a týkala se režimu pracovní doby zaměstnanců v době nouzového stavu a rozvrhování pracovní doby. Ve svém podrobném výkladu k této problematice uvedl, že smyslem předložení návrhu 2. změny PKS bylo, „abychom se pozvolna a v klidu vrátili do normálu.“ Záměr zaměstnavatele byl, aby se postupovalo u všech zaměstnanců stejně s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, bohužel k uzavření dohody o 2. změně PKS v plném rozsahu nedošlo (byla sjednána 2. změna PKS, která obsahuje pouze sjednání úhrady nákladů zaměstnavatelem na testování COVID-19 a změny termínů prověrek BOZP). Uvedl také řadu údajů o mzdovém vývoji za období 1 – 4/2020, nárůstu průměrné mzdy zaměstnanců proti indexu spotřebitelských cen a poklesu potřeby přesčasové práce. Zmínil také diskusi, která probíhá k novelizaci Katalogu zaměstnání a která bude dále pokračovat na společném zasedání odborových centrál a zaměstnavatele 12. června. Na závěr poděkoval všem zaměstnancům i jménem generálního ředitele za zvládnutí náročných úkolů v době koronavirové krize.
K situaci, která byla v době nouzového stavu u řízení provozu a zejména CDP, se vyjádřil Ing. Jasenčák rovněž s poděkováním zaměstnancům, kteří se museli přizpůsobit operativně nové situaci a pro zabezpečení provozu a své cestě do zaměstnání museli použít vlastní osobní vozidla. Pokud jde o novelizaci předpisu SŽ D1, probíhá připomínkové řízení, s předpokládaným termínem vydání od 1. 8. s tím, že účinnost tohoto předpisu by měla být od 1. 1. 2021, a zmínil se o některých návrzích změn v tomto předpisu. „Dalším z úkolů je vydání Směrnice 100, která se týká informování cestujících, kde chceme jít cestou zjednodušení hlášení pro cestující,“ dodal Ing. Jasenčák.
V době nouzového stavu nebyla významně omezena stavební činnost, probíhala příprava staveb a nebyla omezena kontrolní a dohledací činnost. Současnou dobu v oblasti provozuschopnosti Ing. Pernicová označila „obdobím hojnosti a je to vidět na stavu infrastruktury“, k čemuž uvedla řadu čísel za období od roku 2017 a narůstající výši finančních prostředků, které jsou poskytovány na činnost. Hovořila o dalších úkolech a činnosti v oblasti provozuschopnosti, mimo jiné o potřebě vybavenosti novou mechanizací údržbových a specializovaných vozidel, vozidel MPV a diagnostických vozidel, připraveny jsou soutěže na dodání dalších 50 vozidel MUV a jejich přidělení na jednotlivé OJ OŘ. Ing. Pernicová pak přiblížila další úkoly a činnosti, kterými se odbor zabývá, mimo jiné půjde o revizi stávajících předpisů (E 500, T 300) s cílem jejich zjednodušení. Tyto věci budou řešit zaměstnavatelem ustavené pracovní skupiny, kdy na projednání budou participovat i zástupci odborných skupin, ustavené odbory v rámci PV.
 
K dalším projednávaným tématům, která byla otevřena v rámci diskuse, již stručně. Informaci k poskytovaným pobytům KOP bylo Ing. Kouckým řečeno, že „jsme připraveni je v červenci spustit a ve hře je několik alternativ, jak vypořádat neuspokojené nároky.“ Dalším tématem diskuse byla otázka na počet a optimalizaci provozních obvodů, velká diskuse se podle sdělení člena PV za řízení provozu vede na pracovišti o „motivaci“ výpravčích v 9. TS. K tomu jen dodal Ing. Koucký, že o „cílové podobě Katalogu zaměstnání bude ještě mnoho diskusí.“ O změnách v legislativě pak hovořila Ing. Kohoutová, zejména v odměňování a vykazování nepřítomnosti při ošetřovném, diskutovalo se o výkonu práce při tzv. home office a podmínkách této práce, konstatovala zároveň, že zaměstnavatel plní všechna ustanovení PKS. Ing. Pospíšil informoval o přenosu informací o dočasné pracovní neschopnosti z portálu ČSSZ do STKR (eNeschopenky) – zobrazováno pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance. Na řadu přišla i podrobná informace Petra Štěpánka o stavu členské základny a počtu zastupovaných zaměstnanců na základě rozboru z evidenčních návratových listů od ZO OSŽ. O poskytovaných službách členům OSŽ, krizové lince a poradenské pomoci informovali JUDr. Petr Večeř a JUDr. Petr Kožmín. Na závěr jednání PV pak bylo na návrh jednoho z členů PV navrženo a formulováno usnesení.
 
Další jednání Podnikového výboru se uskuteční 25. června v Praze.
 
  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ