Povolování obnovitelných zdrojů energie bude jednodušší

Sněmovnou dne 14. 12. 2022 prošla novela energetického a stavebního zákona, tzv. Lex OZE I, díky které by povolování mělo být jednodušší, a v některých případech by záměry nemusely podléhat povolení vůbec. Povolovací procesy jsou obecně jednou z hlavních bariér investic. I s ohledem na situaci v energetice požadoval Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) soubor úprav, který bude znamenat významnější posun.

PŮVODNÍ NÁVRH NOVELY Z DÍLNY MPO

Původní návrh novely Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) počítal pouze s dílčí úpravou – zvýšení hranice výkonu výrobny elektřiny, od které je vyžadována licence na výrobu elektřiny udělovaná Energetickým regulačním úřadem ve vazbě na vymezení podnikání v energetických odvětvích, a to z hodnoty 10 kW na hodnotu 50 kW (tedy zejména malé fotovolatické elektrárny FVE). V rámci stavebního práva pak šlo u staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (OZE) s celkovým instalovaným výkonem také do 50 kW (s výjimkou stavby vodního díla), pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, o zrušení potřeby rozhodnutí o umístění stavby a územního souhlasu.

Přestože původní návrh MPO mířil správným směrem a zjednodušení a urychlení povolování malých FVE bylo i mezi našimi požadavky, tak se týkalo pouze velmi malé části OZE, a to ještě částečně. Ostatní obnovitelné zdroje MPO opomnělo, byť byly předmětem pracovních diskusí již několik měsíců.

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ

Proto SP ČR již v meziresortním připomínkovém řízení navrhoval další úpravy, aby byla problematika OZE řešena komplexněji včetně velkých obnovitelných zdrojů energie, včetně všech solárních elektráren, biometanu, vodíku, větrných elektráren, a dále také malých modulárních reaktorů. Nutné bylo z našeho pohledu také řešit posílení energetické infrastruktury kvůli možnosti připojení všech těchto zdrojů. Více k našim připomínkám a nedostatkům původního návrhu například zde.

Bohužel žádnou z našich relevantních připomínek MPO do návrhu během připomínkového řízení nezapracovalo s odůvodněním časového presu a nutnosti co nejdříve schválit alespoň původní dílčí úpravu.

SNĚMOVNÍ ZÁSAH

Naštěstí si Sněmovna rychle uvědomila některé nedostatky původního návrhu a také výrazný potenciál na jeho zlepšení. Proto jednotliví poslanci začali spolu s odborníky z MPO i Ministerstva pro místní rozvoj a s dalšími odborníky připravovat pozměňovací návrhy k zákonu (veden jako Sněmovní tisk 313), které naplňují naše původní připomínky. SP ČR proto zprostředkoval odbornou diskuzi k potřebným změnám a aktivně podporoval tyto snahy i v komunikaci vůči Sněmovně.

Poslanci se ale nezabývali pouze samotnými zdroji OZE, ale také návaznými a souvisejícími stavbami a úpravami.

A JAKÝ JE VÝSLEDEK?

Přijatá verze novely mimo jiné řeší:
  • původní zjednodušení pro zdroje OZE do 50 kW popsané výše,
  • zjednodušení napojení těchto i jiných zdrojů na elektrickou distribuční soustavu (přípojky/smyčky do 25 m) – toto napojení nebude vyžadovat stavební povolení, díky čemuž odpadne další zdlouhavé řízení nutné pro připojení samotného zdroje,
  • prodloužení čestných prohlášení u prokazování původu biomasy, což zajistilo pokračování podpory využívání biomasy k energetickému využití a také možnost započítávání jejího využití do plnění národního cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů,
  • zjednodušení poskytování energie v rámci Dodavatele poslední instance (DPI), které ušetří náklady,
  • zjednodušení povolování OZE, nízkouhlíkových zdrojů i plynu jejich vymezením jako technické infrastruktury a jejich označením za veřejný zájem a posílení potřeby jejich vymezování v územních plánech, díky čemuž stavební úřad bude povolovat tyto stavby ve veřejném zájmu a nebude tedy možné blokování těchto staveb bez relevantních důvodů, zároveň by měly vznikat vymezené zóny pro tyto zdroje na základě potřeb státu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporoval všechny tyto úpravy jak ve vyjádření pro Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, tak na jednáních např. s MMR. Jsme rádi, že se nakonec všechny tyto změny povedlo v Poslanecké sněmovně přijmout a doufáme, že je co nejrychleji schválí i Senát a následně podepíše prezident.

Díky tomu bude povolování výše uvedených záměrů výrazně jednodušší, což přispěje ke snížení administrativy pro domácnosti i firmy, urychlení zavádění OZE i posílení energetické bezpečnosti.

SP ČR se bude i nadále zasazovat o zjednodušování, zefektivnění a zrychlení povolovacích procesů, ať už v oblasti OZE či např. u železnic a jiných klíčových staveb. Také bude usilovat o větší stabilitu a diverzifikaci zdrojů energie a posílení energetické bezpečnosti.

kategorie Z hospodářské politiky