Praktické zásady používání OOPP

Informační brožura se zaměřuje na poskytnutí obecných informací o osobních ochranných pracovních prostředcích (OOPP) a na základní zásady nakládání s nimi včetně jejich typologie.
 
Poskytuje informace a návodnou instruktáž zejména zaměstnancům a zaměstnavatelům ve zdravotnictví, neboť právě tento segment byl v nedávné minulosti masivně atakován požadavky na zajištění OOPP z důvodu pandemie nemoci covid-19.

Publikace rovněž poučuje o správném oblékání i svlékání OOPP až do fáze nakládání s použitými OOPP v režimu odpadového procesu. Prezentuje se vhodná osvětová činnost a zdůrazňuje školení v předmětné oblasti, včetně příkladů nejčastějších chyb a nesprávností při používání OOPP. Pro hlubší studium problematiky je předkládán ucelený soubor odborných textů, doktrína a literatura, která čtenáři umožní zásadní rozšíření znalostí o OOPP. Obdobný přínos má právní rešerše. Zvláštní pozornost si zaslouží i přílohová část s prezentovanými výsledky cíleného výzkumu.

Publikace, kterou najdete v rubrice Knihovna BOZP/Ke stažení, vznikla s finančním přispěním z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 07-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s HARTMANN – RICO a.s., v letech 2020–2021.

  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.