Premiér: Ochranou sítí páté generace budeme chránit samotnou strukturu naší společnosti, naši schopnost rozvíjet se nebo dokonce existovat

Premiér Andrej Babiš zahájil v Černínském paláci mezinárodní expertní konferenci k bezpečnosti sítí 5G, 2. května 2019.
Předseda vlády Andrej Babiš zahájil 2. května 2019 mezinárodní expertní konferenci Prague 5G Security Conference. KOnferenci pořádanou Ministerstvem zahraničních věcí se účastní několik desítek expertů na problematiku sítí 5G a kybernetickou bezpečnost z EU, NATO a dalších, celkem z 32 zemí.

Dovolte mi Vás přivítat na Pražské bezpečnostní konferenci k sítím 5G.

Jak propojení mezi komunikací a technologiemi ovlivňuje naše životy

Naše dnešní setkání se zabývá dvěma důležitými fenomény: komunikací a technologiemi, jejich bezpečností a vzájemnou provázaností. Téma je to velice aktuální.

Komunikace je základem naší společnosti, jenž definuje téměř každý aspekt našich životů. Určuje způsob, jakým se navzájem vnímáme a jak si rozumíme, ať už spolu mluvíme tváří v tvář, či se dorozumíváme prostřednictvím sociálních médií. To platí pro nás pro všechny – pro naše země, naše firmy, naše občany.

V posledních několika letech jsme byli svědky exponenciálního nárůstu komunikačních technologií a systémů. S určitostí víme, že se tento trend bude zrychlovat spolu se zaváděním sítí páté generace, jinak také 5G, jež zásadně promění způsob, jakým spolu komunikujeme, a tedy i způsob našich životů. 

5G změní vše

Sítě nové generace zásadně promění sektory dopravy, energetiky, zemědělství, průmyslové výroby, zdravotnictví, obrany, zasáhnou ale i další odvětví. Vysokorychlostní technologie přinesou opravdu rapidní digitální evoluci, stejně jako stimulaci ekonomického růstu, inovace a zvýšení životní úrovně. Tyto změny svým rozsahem snadno předčí nástup mobilních telefonů.

Problematiku sítí 5G zpravidla vnímáme velmi omezeně. Představujeme si rychlejší internet, videa s vyšším rozlišením a ještě propracovanější komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Nicméně se musíme dívat dále do budoucnosti. Změna bude daleko širší.

Technologie 5G transformuje celá průmyslová odvětví. Zasažené sektory budou plně přetvořeny digitálními komunikačními kanály, bezprecedentní výpočetní kapacitou a senzorovými sítěmi. Ty budou sbírat data a napájet jimi digitální ekosystémy. Výrobní procesy většiny odvětví budou muset projít rozsáhlou robotizací, aby si firmy zajistily konkurenceschopnost na trhu. Automatizace bude záviset na funkčních a bezpečných sítích 5G. Lidé a stroje budou interagovat a sdílet informace způsobem, jaký lidstvo doposud nezažilo. Na světě nebude mnoho lidských činností, které by se neopíraly o kybernetickou infrastrukturu.

Se sítěmi 5G poroste naše zranitelnost

Takto rapidní rozvoj a míra užívání komunikačních technologií nutně zvýší naší závislost na technologiích, a s ní spojenou zranitelnost. Občané, stejně jako soukromý sektor, budou více spoléhat na online služby poskytované státem a místní samosprávou. Už nyní v kyberprostoru operují aktéři, jejichž úmyslem je podkopat jednotu našich společností a paralyzovat fungování států a firem. Jejich snahou je ovládnout či kompromitovat komunikační kanály a informace jimi přenášené. V digitalizovaných, demokratických společnostech s sebou narušení sítí, jakou bude i 5G, ponese vážné důsledky pro národní bezpečnost.

V případě narušení integrity nebo dostupnosti dat, přenosových kanálů či samotné konektivity, bychom čelili blackoutům (výpadkům energie), omezení dodávek pitné vody, nedostupnosti základních služeb a funkcí vlády, jakými jsou i fungování policie a armády. Napadení sítí by mohlo paralyzovat celou průmyslovou produkci a vyústit ve značné hospodářské ztráty. Ohroženy by byly i dodávky zboží a plynulost dopravy. Bez důvěryhodných sítí je rozvoj projektu e-governmentu odsouzen k neúspěchu.

Již v současnosti chráníme naše sítě před špionáží, kybernetickým zločinem či nabouráním průmyslových systémů. To se s 5G změní. Ochranou sítí páté generace budeme chránit samotnou strukturu naší společnosti, naši schopnost rozvíjet se nebo dokonce existovat.

Další kroky: zvýšit povědomí, změnit způsob naší spolupráce a připravit se na budoucnost

Jakým směrem se tedy vydáme?

Nejprve musíme zvýšit povědomí o komplexních otázkách kybernetické bezpečnosti a sítích 5G mezi politickými lídry, experty a u široké veřejnosti. Musíme změnit způsob, jakým o bezpečnosti a kyberprostoru uvažujeme. Musíme pochopit, že bezpečnost 5G není jen o mobilních telefonech nebo několika vybraných společnostech. Kybernetická bezpečnost vyžaduje ucelený přístup vlády, který propojí politiku, technologie, ekonomii a zvyšování odolnosti infrastruktury a společnosti vůči externím vlivům. Věřím, že tato konference, stejně jako Pražské návrhy jasně ukazují naše odhodlání jít touto cestou.

Zadruhé musíme změnit způsob, jakým v otázkách kyberbezpečnosti spolupracujeme. Proto jsme se rozhodli plnit vedoucí úlohu ve snaze o nastolení diskuze o 5G, a uspořádat tuto konferenci – naším cílem je budovat dialog, sdílet poznatky a zkušenosti a prosazovat sdílený zájem členů EU, spojenců v NATO a světové komunity.

Je pro nás klíčové nalézt řešení vhodná pro EU a NATO. Plnou měrou se zavazujeme k řešení bezpečnostních rizik spojených s 5G sítěmi v souladu s doporučeními Evropské komise. Avšak naše diskuze musí mít mnohem širší záběr. Projekt 5G je globální záležitost, a já jsem rád, že zde mohu přivítat globální partnery EU a NATO, stejně jako všechny naše drahé kolegy a přátele z dalších účastnických zemí této konference.

Naše spolupráce by měla vyústit v komplexní rámec pro posuzování, snižování a řízení rizik, kterým budou 5G sítě vystaveny.

Konečně a zatřetí, se potřebujeme připravit na budoucnost, a to zrychlením procesu digitalizace. Po několik následujících let budou 5G sítě životně závislé na existující infrastruktuře a na čtvrté generaci sítí. V případě České republiky předpokládám, že kmitočtová pásma pro 5G budou přidělena operátorům v roce 2020 v návaznosti na aukci v listopadu roku 2019. Tito operátoři budou mít čas do roku 2024, aby uvedli na trh 5G pro komerční užití, také na základě zkušeností získaných v dalších zemích.

Nástup 5G neproběhne přes noc, ale je to první a o to důležitější krok směrem ke zvýšení podílu digitální ekonomiky na našem státním HDP.

Rychlost 5G je důležitá, ale bezpečnost je na prvním místě

Dámy a pánové,

nedávno jsem představil Inovační strategii České republikypro další dekádu. Naším cílem je se stát se do roku 2030 evropským lídrem v inovacích. Stát se zemí pro budoucnost.

Tato strategie zcela mění priority ČR a zaměřuje se na mimořádnou podporu výzkumu a vývoje, digitalizace, podporu polytechnického vzdělání a je založena na výstavbě infrastruktury podporující nové a pokročilé technologie.

Mnoho z vašich zemí má podobnou vizi, a proto jsem rád, že si prostřednictvím dnešního setkání uvědomujete strategickou důležitost 5G – a to nejen v deklaraci, ale také v návrzích praktické spolupráce a dobrovolných opatření.

Rychlost zavádění 5G bude klíčová – ti, kdo se na tuto novou technologii adaptují rychle, budou mít značnou výhodu. My ale potřebujeme nasazení 5G udělat správně a prokázat odpovědnost vůči našim občanům a firmám. Projekt 5G není jednorázovou obchodní soutěží. Je to proces, ve kterém musí být kyberbezpečnost prioritou od samého počátku. Následky možných rizik jsou na to příliš závažné.

Ze všech těchto důvodů jsem moc rád, že mohu osobně podpořit Pražské návrhy v kyberbezpečnosti telekomunikačních sítí v globálně digitalizovaném světě.

Přeji Vám úspěšnou konferenci.

Andrej Babiš, předseda vlády