Projev předsedy vlády na klimatické konferenci COP27 v Egyptě

Předseda vlády Petr Fiala vystoupil s projevem na klimatické konferenci COP27 v Egyptě, 8. listopadu 2022.
Předseda vlády Petr Fiala vystoupil s projevem na klimatické konferenci COP27 v Egyptě, 8. listopadu 2022.
Předseda vlády Petr Fiala vystoupil v úterý 8. listopadu 2022 s projevem na plenárním zasedání v rámci 27. ročníku klimatické konference COP27 v egyptském Šarm aš-Šajchu.

Pane prezidente, Excelence, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vyjádřil své uznání vládě a lidu Egyptské arabské republiky za uspořádání této významné konference.

My, světoví lídři, kteří jsme se zde v Šarm aš-Šajchu sešli, vnímáme naléhavost naší reakce na změnu klimatu, která ovlivňuje celkový blahobyt lidstva.

Naše země v současné době předsedá Radě Evropské unie. Z této pozice bych rád zdůraznil, že čelíme bezprecedentní agresi Ruska vůči Ukrajině.

Kromě přímých dopadů má i mnoho tragických vedlejších účinků, jako je energetická a potravinová krize, která postihuje mnoho zemí, a také nedozírné negativní dopady na životní prostředí a ochranu klimatu.

Řada evropských zemí, které zůstávají věrné závazkům Pařížské dohody, je nuceno dočasně více využívat fosilních paliv, než se předpokládalo. Snaží se o to, aby měli dostatek energie. Aby svým lidem zajistili teplo.

Chápeme sociální a ekonomická hlediska této situace.

EU na válku rychle zareagovala a vytvořila revoluční balíček RePower EU. Je to cesta z krize: sníží naši závislost na ruském plynu – a také na fosilních palivech obecně.

Je to velmi důležité, protože se nesmíme přestat soustředit na probíhající změnu klimatu, která pro mnohé představuje zásadní hrozbu.

Rozsah změny klimatu vyžaduje naše společné úsilí. Ambice EU v oblasti klimatu byly vždy velmi vysoké a i dnes jsme připraveni pokračovat.

Pravidla Pařížské dohody, úspěchy předchozích konferencí, jako byly konference v Katovicích, Madridu a Glasgow, musí být přetaveny do konkrétních opatření.

Česká republika se plně hlásí ke společným klimatickým cílům EU – snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Předsedáme Radě EU a pracujeme na dokončení balíčku Fit for 55. Jedná se o klíčový legislativní rámec pro dosažení našich cílů. A je zcela v souladu s národně stanoveným příspěvkem vyplývajícím z Pařížské dohody.

Oba balíčky – Fit for 55 a REPower EU – nám pomohou zvýšit energetickou účinnost a urychlit přechod na čistou energii.

Dalším tématem českého předsednictví je snižování rizika katastrof a adaptace na ně s cílem zvýšit bezpečnost v oblasti klimatu v nestabilních podmínkách.

Pražská výzva shrnula zásady a poznatky pro přizpůsobení a snížení ztrát a škod způsobených změnou klimatu.

Opakovaně jsme také přispěli k práci Úřadu OSN pro snižování rizika katastrof v oblasti včasného varování a včasných opatření. Cíl je jednoduchý: předcházet ztrátám a škodám způsobeným změnou klimatu a minimalizovat je.

Adaptace na změnu klimatu je také základním kamenem české klimatické politiky. Zaměřujeme se na odpovídající adaptační kapacity a zároveň posilujeme naši odolnost vůči klimatu.

Naše vláda plánuje postupně ukončit využívání uhlí, zaměřit se na obnovitelné zdroje a jadernou energii a maximalizovat energetickou účinnost a úspory.

A my své sliby plníme: Do roku 2020 Česká republika snížila emise skleníkových plynů o 43 % oproti roku 1990, což je číslo, které výrazně přesahuje náš závazek.

Boj se změnou klimatu se netýká pouze domácích opatření. Musíme také pomáhat ostatním zemím a regionům.

Nejzranitelnější rozvojové země potřebují naši pomoc při posilování svých klimatických opatření a řešení škod a jsem rád, že Česká republika bude mít na mezinárodní podpoře svůj podíl. V tomto duchu se naše vláda rozhodla obnovit náš příspěvek do Zeleného klimatického fondu, do kterého budeme od roku 2024 přispívat částkou 1 milion EUR.

Excelence, dámy a pánové,

K provádění účinné politiky v oblasti klimatu je třeba i nadále budovat silná partnerství na všech úrovních a ve všech odvětvích.

Musíme spolupracovat na hledání realistických a spravedlivých řešení, která nám pomohou překonat globální klimatické výzvy prostřednictvím snižování emisí, přizpůsobování se, inovací a společných strategií.

To je náš společný úkol. Tyto otázky musíme brát všichni vážně, chceme-li zajistit lepší budoucnost pro další generace.

Děkuji Vám za pozornost.

Petr Fiala, předseda vlády