Rada EPSCO schválí nové regulace s dopady pro byznys

V Lucemburku probíhá 13. června řádné zasedání Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO).

V legislativní části budou schváleny tři regulace – dvě směrnice a jedno nařízení – vzešlé z trialogů. Jsou to návrhy, které stály v průběhu vyjednávání zaměstnavatele na evropské i národní úrovni mnoho sil a energie, aby se omezily jejich dopady na podniky. Jedná se zejména o:

  • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii – Ve směrnici jsou stanoveny povinnosti informovat pracovníky o podstatných aspektech jejich práce, a to v písemné podobě a včas. Směrnice také stanoví soubor nových minimálních práv pracovníků, mimo jiné právo na omezení délky zkušební doby na 6 měsíců, právo vykonávat souběžně práci i u jiného zaměstnavatele, právo na bezplatné proškolení k výkonu svěřené práce, právo být s přiměřeným předstihem informován, kdy bude v případě nepředvídatelného pracovního režimu požadován výkon práce aj. Zásadní je, že se podařilo zabránit jednotné definici „pracovníka“ na úrovni EU.

  • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA). Nově vzniklý orgán by měl být členským státům a Komisi nápomocen v záležitostech týkajících se přeshraniční mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce mobilních služeb v rámci Unie. ČR se hlasování o návrhu nařízení zdrží, a to s ohledem na skutečnost, že se nepodařilo prosadit některé pozice ČR.
  • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice č. 2010/18/EU. Směrnice stanoví nárok na otcovskou dovolenou v minimální délce 10 dní, nárok na rodičovskou dovolenou pro oba rodiče v délce 4 měsíců a nárok na pečovatelské volno v délce minimálně 5 dní v roce při péči o příbuzného nebo o osobu žijící ve společné domácnosti. V neposlední řadě Zavádí ochranu před propuštěním těm, kteří byli propuštěni z důvodu, že buď čerpali dovolenou podle této směrnice.

V nelegislativní části EPSCO bude prezentována zpráva o pokroku k Návrhu směrnice Rady provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci a bude provedeno vyhodnocení Evropského semestru a specifických doporučení. Závěry EPSCO budou přijaty ke „Snižování genderových rozdílů v odměňování: klíčové politiky a opatření“ a „Měnícímu se světu práce: Zamyšlení nad novými formami práce a důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci“.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská unie