Rumunské předsednictví v EU – od Bruselu do Sibiu

Na Radě pro všeobecné záležitosti (GAC) představilo Rumunsko svůj program předsednické země EU (RO PRES) na první pololetí 2019. Nebude to mít rozhodně jednoduché. Nestabilní politická situace v zemi, malá důvěra ze strany členských států a politický tlak dokončit rozjednané legislativní návrhy ještě před změnami v unijních institucích. Prubířským kamenem bude pro RO PRES podoba víceletého finančního rámce 2021+.

Program a priority RO PRES vycházejí z priorit definovaných v programu Trio PRES (společně s Finskem a Chorvatskem):

1. Sbližující se Evropa
Hlavním cílem rumunského předsednictví v ekonomické oblasti je napomoci co největší konvergenci členských států EU. RO PRES se zaměří na otázky spojené s ekonomickým růstem a konkurenceschopností a s tím úzce související problematiku inovací a digitalizace. Dalšími důležitými tématy budou zaměstnanost, sociální práva, udržitelný rozvoj a klima. RO PRES chce pokročit i s prohlubováním jednotného trhu (včetně digitální oblasti) a bankovní unie. Jedním z hlavních bodů jednání bude podoba víceletého finančního rámce 2021+.

2. Bezpečnější Evropa
V rámci této priority RO PRES navazuje na předcházející rakouské předsednictví, které mělo oblast bezpečnosti taktéž jako jedno z klíčových témat. RO PRES se bude věnovat otázce vnitřní bezpečnosti, správě vnějších hranic a správnému fungování Schengenského prostoru s důrazem na interoperabilitu informačních systémů. Důležitým tématem bude kybernetická bezpečnost a boj proti dezinformacím. RO PRES bude klást důraz i na boj proti radikalizaci obyvatel a na boj proti terorismu.

3. Evropa jako mezinárodní aktér
I v této oblasti bude RO PRES navazovat na AT PRES, protože se taktéž hodlá soustředit na rozšiřovací proces se zeměmi západního Balkánu. Další prioritní oblastí by měla být spolupráce se zeměmi Východního partnerství, kde se RO PRES zaměří hlavně na nástroje finanční pomoci. Důraz bude dále kladen na rozvíjení obranných schopností EU pomocí Evropského obranného fondu (EDF), Stálé strukturované spolupráce (PESCO) a rozvíjením spolupráce mezi EU a NATO. Nedílnou součástí programu RO PRES je snaha o efektivnější působení EU v zahraničí.

4. Evropa společných hodnot
Cílem RO PRES bude koheze a sdílení společných evropských hodnot jako jsou rovnost, svoboda, solidarita nebo lidská důstojnost. RO PRES tomu chce napomoci bojem proti diskriminaci, xenofobii, rasismu a antisemitismu. Dalším cílem je obnovení důvěry občanů v EU. Za tímto účelem chce RO PRES zjednodušit fungování Evropské občanské iniciativy. RO PRES pořádá 9. května summit v Sibiu, kde bude diskutovaná budoucnost EU, a který by měl podle RO napomoci oživení evropského projektu.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie EU infoservis