Stanovisko Odborového svazu dopravy k metodice Ministerstva zdravotnictví ČR

Stanovisko Odborového svazu dopravy
Odborový svaz dopravy sděluje, že metodikou Ministerstva zdravotnictví ČR obsaženou na:https://koronavirus.mzcr.cz/ma-zamestnavatel-povinnost-vybavitzamestnance-rouskou/, nelze výkladově rozvolňovat či eliminovat povinnosti zaměstnavatele zakotvené kogentně pracovněprávními předpisy, v tomto případě především zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
 
Předmětná metodika MZ ČR toliko rozlišuje osobní ochranné prostředky, které má občan povinnost používat na základě přijetí krizového opatření (Usnesení vlády ČR č. 247 ze dne 18. 3. 2020), a osobní ochranné pracovní prostředky, které je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci na základě vyhodnocení rizik a podle § 104 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 
Není-li možné rizika odstranit nebo je dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.
 
Zaměstnavatelem poskytnutý osobní ochranný pracovní prostředek musí být řádně certifikován, opatřen návodem k použití a k jeho používání musí být zaměstnanec řádně proškolen.
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR tak v předmětné metodice pouze rozlišuje občanskou rovinu povinnosti nosit osobní ochranný prostředek
a pracovněprávní rovinu povinnosti zaměstnavatele k zajištění osobních ochranných pracovních prostředků, aniž by však touto metodikou jakkoliv zasahovalo do právní závaznosti zákoníku práce pro pracovněprávní vztahy či platnosti opatření přijatých na základě Usnesení vlády č. 335 ze dne 30. 3. 2020.
 
22. 4. 2020
 
Luboš Pomajbík
předseda
Odborového svazu dopravy