Vláda schválila pomoc lidem a obcím na jižní Moravě postiženým živelní pohromou

Společné foto členů vlády s prezidentem republiky Milošem Zemanem, 28. června 2021.
Společné foto členů vlády s prezidentem republiky Milošem Zemanem, 28. června 2021.

Daňové úlevy, dotace či bezúročné úvěry pro podnikatele pomohou obyvatelům i obcím na Břeclavsku a Hodonínsku, které minulý čtvrtek zasáhla živelní pohroma. O formách pomoci rozhodla vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 28. června 2021. Po skončení zasedání vlády se uskutečnil pracovní oběd členů vlády s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

Podnikatelé postižení řáděním tornáda budou moci využít dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu. Na nákup nového dlouhodobého majetku jako náhrady za zničený budou moci dostat až jeden milion korun, 50 000 korun z této částky bude jednorázová podpora na úklidové práce. Dalších až 45 milionů korun na rekonstrukci své firmy si budou moci bezúročně půjčit od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Vláda na tuto podporu vyčlenila až 200 milionů korun. Více o dotačním programu Pomoc po tornádu v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

S obnovou obydlí zničených tornádem pomůže stát prostřednictvím Státního fondu podpory investic. Vláda změnila podmínky jím udělované podpory tak, aby kromě nízkoúročených půjček mohl fond poskytnout lidem postiženým živelní pohromou i dotaci na obnovu obydlí. Dotace na rekonstrukci poškozeného či výstavbu nového obydlí může činit až dva miliony korun. V případě bytového domu půjde o dva miliony za každý byt. Úvěr se bude poskytovat v rozmezí 30 000 až tři miliony korun. Podporu bude možné využít i na nákup nové nemovitosti. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Daňoví poplatníci v postiženém regionu obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín se dočkají také daňových úlev. Vláda odsouhlasila, aby ministryně financí rozhodla o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň plátcům daní na tomto území. Pokud plátci daní splní stanovené podmínky, budou jim prominuty například pokuty za opožděné tvrzení daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky u této daně, daňovým subjektům majícím termín pro podání daňového přiznání ke dni 1. 7. 2021 či pokuty za opožděné tvrzení daně z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021, včetně úroku z prodlení a úroku z posečkané částky u této daně. Seznam všech daňových úlev a jejich podmínky naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Stát pomůže i poškozeným zemědělcům. Tato pomoc se bude týkat i hospodářů z Ústeckého kraje, které zasáhla silná bouřka a tornádo menšího rozsahu než na jižní Moravě. Ve všech postižených oblastech došlo k výraznému poškození porostů trvalých kultur – zejména chmelnic, vinic a ovocných sadů, společně s výraznými škodami na porostech zeleniny, v některých případech došlo k úhynu hospodářských zvířat, k devastaci výrobních hal a hospodářských budov a ke značným škodám na souvisejícím strojním vybavení a zemědělské technice. Za utrpěné škody poskytne Ministerstvo zemědělství postiženým zemědělcům kompenzaci, která vychází z notifikovaného znění Rámcového programu řešení rizik a krizí v zemědělství, ve výši až sto procent prokázaných škod. O tuto kompenzaci mohou žádat nejen zemědělci, ale i potravináři či lesní a vodní hospodáři. Více informací je v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Vláda rozhodla také o navýšení účelové rezervy finančních prostředků na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků až o 20 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy a o poskytnutí dotace ve stejné výši Jihomoravskému kraji určené na pokrytí prvotních nákladů na likvidaci následků živelní katastrofy. Dotace bude udělena v souladu s vládou schválenými Zásadami postupu při použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků.

Vláda se zabývala i agendou související s epidemií koronaviru. Schválila čtyři nová znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Nejdůležitější změny se týkají nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Od 1. července už nebudou povinné respirátory na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ve vnějších prostorách provozoven stravovacích služeb a na veřejných nebo soukromých akcích, kde bude uvnitř na jednom místě méně než 10 osob a venku 30 osob. Povinnost nosit alespoň roušku přestane platit na všech venkovních veřejných místech, ve vnitřních prostorách (s výjimkou těch, kde je nutné nosit respirátor) budou povinné jen tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví také od 1. července nařídilo laboratořím, které testují PCR vzorky na přítomnost koronaviru, aby současně provedly u každého pozitivního vzorku tzv. diskriminační RT-PCR vyšetření na zjištění případné mutace koronaviru. Toto vyšetření budou mít povinnost provést u všech pozitivních vzorků do 24 hodin, případně si musí najmout jinou laboratoř, která toto vyšetření dokáže provést. Přehled projednaných mimořádných opatření naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž se souhlasem vlády vypsalo mimořádný dotační program pro zdravotníky pracující pro poskytovatele lůžkové péče, kteří pečovali o hospitalizované pacienty s covid-19. Cílem programu je pomoci zdravotníkům z nemocnic, kteří v uplynulém období zažívali extrémní psychickou zátěž spojenou s mimořádným náporem pacientů a také s nebývale vysokými počty zemřelých. Každé nestátní zdravotnické zařízení, které v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 pečovalo o pacienty s covid-19, bude moci požádat o 8 000 korun na zdravotnického pracovníka či jiného odborného pracovníka. Z těchto penez pak bude moci dotyčný pracovník čerpat zdravotní služby za účelem obnovy tělesných a duševních sil, například na pobyt v lázních. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví také předložilo vládě plán na screeningové testování dětí přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy speciální a žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání po jejich návratu do školních lavic v září. Plošné testování má pomoci získat komplexní informaci o virové náloži a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Testování ve školách bude zahájeno první školní den a ukončeno 9. září a na jeho zajištění bude potřeba zhruba 4,2 milionu antigenních testovacích sad. Část z nich pokryjí nespotřebované sady z aktuálního školního roku, zbytek dokoupí Správa státních hmotných rezerv.

Vláda také předloží do Parlamentu novelu zákona distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění covid-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a dalších souvisejících zákonů, která má umožnit bezplatné úhrady očkovacích látek na covid-19, které stát získá jinak než prostřednictvím centrálních nákupů organizovaných Evropskou komisí. S úhradou očkování u vakcín získaných z jiných zdrojů totiž současná právní úprava nepočítá.

Ministři se zabývali i komunikační kampaní na podporu očkování proti nemoci covid-19. Shodli se, že v kampani je třeba pokračovat i v dalších měsících, které rozhodnou o tom, zda obyvatelstvo České republiky dosáhne proočkovanosti potřebné k získání kolektivní imunity, tedy 75 procent populace. V současné době se proočkovanost pohybuje na hranici 50 procent dospělé populace, nyní bude podle vlády třeba intenzivněji přesvědčovat další skupiny obyvatelstva, například mladé lidi, rodiče dětí starších 12 let nebo ty, kteří mají o prospěšnosti a bezpečnosti vakcín pochybnosti. Vláda proto souhlasila s uvolněním dalších 50 milionů korun na další fázi komunikační kampaně.

Kabinet schválil také návrh na prodloužení stávající výjimky z placení DPH u ochranných prostředků – respirátorů, filtračních polomasek a dalších souvisejících produktů. Dosavadní pardon ministryně financí měl skončit k 30. červnu, vláda ale pověřila místopředsedkyni vlády, aby vydala nové rozhodnutí, kterým ho prodlouží až do 31. srpna.

Dojde také k dalšímu prodloužení programu Antivirus, konkrétně Antiviru A, kterým stát poskytuje zaměstnavatelům náhrady mezd za nařízené karantény a izolace. Vzhledem k tomu, že tyto karantény a izolace jsou nařizovány i nadále přestože se epidemická situace zásadně zlepšila, a nedá se vyloučit jejich další nárůst v souvislosti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, souhlasila vláda s návrhem ministryně práce a sociálních věcí na prodloužení programu a uznatelnosti výdajů do 31. října. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila i program podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kraje s výjimkou hlavního města Prahy budou moci až do roku 2025 získat až tři miliony korun ročně na podporu malých venkovských prodejen v obcích do 1 000 obyvatel, nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1 000 obyvatel. Dotace je určena na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen, tedy například na mzdové náklady na zaměstnance, nájem, vytápění, osvětlení, ochranné pomůcky atd. Jedna maloobchodní prodejna bude moci touto formou od státu získat až 100 000 korun ročně. Celkem stát plánuje na tento program vynaložit až 156 milionů korun.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-28–cervna-2021-189393/.