Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT z.ú., v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022.

Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) je udělována podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 27. února 2013, ve znění pozdějších předpisů.

Národní cena vlády vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení  ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. Vláda a její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj   a inovace (dále jen „Rada“) jsou si vědomy, jaký význam pro konkurenceschopnost České republiky a kvalitu života jejích občanů má rozvoj výzkumu, vývoje a inovací.

Dle ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, o udělení národní ceny vlády rozhoduje vláda na návrh Rady.

Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z  rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Rada se při výběru kandidáta řídí kritérii dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) až c) nařízení vlády č. 71/2013/Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rada postupuje při výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Požadavky na kandidáta národní ceny vlády

Návrh na udělení ocenění obsahuje:

  1. jméno a příjmení kandidáta,
  2. datum narození,
  3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
  4. životopis,
  5. pracovní zařazení a adresu pracoviště,
  6. popis dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,
  7. u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
  8. doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Navržený kandidát musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště, kde nominovaná práce vznikla, není nutný. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 16935/2022-UVCR musí být doručeny nejpozději do 30. června 2022 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
e-mail: rvv@vlada.cz

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.