Žádáme vládu o naplnění původních cílů stavebního zákona

Současný návrh rekodifikace stavebního práva v České republice nejde dle Svazu průmyslu a dopravy ČR vhodným směrem a nenaplňuje věcný záměr zákona. Svaz průmyslu proto vyzývá k naplnění původních deklarovaných cílů. Česká republika nesmí promeškat tuto příležitost, jelikož tato úprava může zakotvit podobu stavebního práva na mnoho let dopředu. Návrh nového zákona je z výrazné většiny spíše úpravou stávajícího znění. Nejde tak zatím o zásadní rekodifikaci, což se musí napravit.

Rekodifikace stavebního práva měla povolování staveb zásadně zjednodušit a integrovat všechna řízení. Nový přepracovaný návrh ale z velké části nenaplňuje žádný ze čtyř hlavních principů důležitých pro stavebníky, které deklarovala vláda. Svaz průmyslu proto před jednáním ministrů vyzývá vládu, aby hledala řešení, která povedou k původnímu záměru.

„Jsme zklamáni, že zatím nedochází k původně avizované integraci všech agend a zjednodušení povolovacích procesů. Na návrzích řešení se odvedla spousta práce. Vyzýváme vládu, aby neslevovala z původně stanovených cílů a neustupovala odpůrcům integrace povolovacích procesů. Právě komplikovanost a zdlouhavost jednotlivých řízení brzdí stavby soukromníků i těch ve veřejném zájmu. Podpora konkurenceschopnosti či rozvoj investic musí být v této době prioritou, což deklaruje i vláda,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký.

STAVEBNÍ ZÁKON MUSÍ SPLNIT ČTYŘI HLAVNÍ PRINCIPY

Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá naplnění hlavních principů z původního znění zákona:

  1. Jednotný systém stavebních úřadů – obecní stavební úřady nebudou podřazeny výkonu státní správy
  2. Integraci všech dotčených orgánů do tohoto systému – poslední návrh obsahuje několik výjimek, např. u hasičů či kultury
  3. Jednotné řízení o povolení stavby – nadále jsou vyčleněna některá řízení, která směřují k povolení záměrů (např. vodoprávní povolení – nakládání s vodami, integrované povolení, vyvlastnění)
  4. Stanovení jasných a nepřekročitelných lhůt – bez adekvátní náhrady bylo např. vypuštěno automatické rozhodnutí, které mělo zajistit nepřekročitelnost lhůt

Pokud se nenaplní tyto hlavní principy, může se v některých případech stavební povolení ještě zkomplikovat. „Ukazuje se, že se veřejný sektor a vláda nebyly schopny domluvit a jasně dohodnout. Kompetence tak zatím zůstávají roztříštěné. Příkladem je vodoprávní řízení, které je pro řadu dopravních i průmyslových staveb nezbytné. Ale dokonce se u něj oproti dnešku zcela vyloučí možnost spojení se stavebním povolením,“ říká viceprezident SP ČR František Chaloupecký.

ZACHOVÁNÍ NĚKTERÝCH ÚŘADŮ BUDE DÁLE PRODLUŽOVAT POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ

Kromě toho, že nebudou sloučena jednotlivá řízení, mezi další problémy patří např. zachování některých dotčených orgánů a závaznosti jejich stanovisek. Nakonec bylo během vypořádání ustoupeno téměř všem zainteresovaným stranám, které se nechtějí vzdát svých skutečných nebo i domnělých kompetencí. V dnešní praxi jsou přitom výrazným problémem a zdržením u povolovacích procesů právě dotčené orgány a jejich stanoviska, na která žadatelé musí mnohdy dlouho čekat, často jsou navíc protichůdná. Dle původního věcného záměru by jejich integrací byla zajištěna jak ochrana veřejných zájmů (pouze pod novým úřadem), tak jejich vzájemná koordinace a hledání řešení pro stavebníka. Dle posledního návrhu nového stavebního zákona tak jde spíše o další velkou novelu stavebního práva, než o zásadní a ambiciózní rekodifikaci.

kategorie Tiskové zprávy