Stanovisko k Návrhu změn v systému investičních pobídek

Svaz průmyslu a dopravy ČR usiluje o revizi stávajícího systému investičních pobídek za účelem podpory investic s tzv. vyšší přidanou hodnotou. Nad potřebou změny systému pobídek již panuje široká shoda. Zúčastnili jsme se několika pracovních jednání a kulatých stolů a vítáme, že již existují snahy a záměry změnit současný systém. Cesta k zákonným úpravám a s tím spojené konkrétní podobě revize ale bude ještě dlouhá.
 

Investiční podpora by měla směřovat do „míst s vyšší přidanou hodnotou“, být flexibilní a podporovat modernizaci hospodářství a konkurenceschopnost. Musí dojít k přesunu vymezení pobídky od počtu zaměstnanců více směrem k přidané hodnotě. Chceme modernizovat výroby, a to nemusí nutně souviset s vytvořením nových míst.

Od MPO předložené základní teze revize systému investičních pobídek jako například podpora investic s vyšší přidanou hodnotou či v určitém smyslu přednostní podpora hospodářsky problémových regionů jsou v souladu s postoji Svazu. Svaz oceňuje možnost zapojit se do přípravy záměru a prezentovat naše zkušenosti a odborné podněty na odborných setkáních organizovaných MPO a CzechInvestem. Svaz na druhou stranu zásadně odmítá uvažovanou podmínku reinvestování zisku, která je ve skutečnosti kontraproduktivní a ekonomicky či z podstaty nelogická. Opomíjí i dosavadní praxi, která dokazuje, že firmy podpořené pobídkami v prvních letech, již výrazně reinvestují, aniž by podmínku reinvestice měli danou zákonem.
 

Svaz vítá a podporuje řadu dílčích upřesnění či pozitivních úprav v zákoně, které jsou v souladu a reagují na dlouhodobě Svazem prezentované a uplatňované náměty a připomínky, jako například navrhované úpravy zaměstnávání pracovníků (v části E materiálu MPO). Svaz dále například podporuje omezení hmotné podpory vytváření pracovních míst.

Svaz v neposlední řadě zdůrazňuje, že základní úkol pro podporu investic ze strany státu musí samozřejmě spočívat ve zvyšování atraktivity investičního prostředí v ČR s dlouhodobým přínosem pro ekonomiku (stav dopravní infrastruktury, povolovací procesy, podpora aplikovaného výzkumu, vysokorychlostní sítě, systém vzdělávání apod.).