Zpráva EK o jednotném trhu vyzývá k větší odvaze a kompromisu

Evropská komise  zveřejnila 22. 11. 2018 svoji zprávu o politice jednotného trhu KOM (2010) 770 „Jednotný trh v měnícím se světě“. Jednotný trh je jedním z největších přínosů evropského projektu, jde nad rámec zóny volného obchodu a celní unie a umožňuje volný pohyb zboží, služeb a kapitálu.

Každý další krok k prohloubení integrace jednotného trhu bude vyžadovat větší politickou kuráž a politickou vůli ke kompromisu. Je třeba znovu otevřít diskusi a obnovit závazky. Komise v uplynulých čtyřech letech předložila celý balík vyvážených návrhů pro další prohloubení jednotného trhu (strategie pro jednotný trh, jednotný digitální trh, unie kapitálových trhů). EP a Rada však ještě musí přijmout 44 z 67 předložených návrhů.

V březnu 2018 Evropská rada vyzvala Komisi k vypracování zprávy o současném stavu fungování jednotného trhu, pokud jde o implementaci, aplikaci a prosazování legislativních pravidel, ale také o přetrvávající překážky a příležitosti. Jednotný trh je motorem evropské konkurenceschopnosti a prosperity občanů. 82% evropských občanů oceňuje svobodu žít, studovat, pracovat a podnikat v jiném členském státě. Zpráva zmiňuje i výhody pro spotřebitele – větší výběr, kvalitnější služby a produkty za nižší ceny (35% snížení cen za telekomunikační služby), výhody pro podnikatele přilákat investice pro svůj růst a výhodu silnějšího hlasu EU v rámci mezinárodních obchodních jednání.

Zpráva je zaměřena zejména na implementaci a aplikaci pravidel jednotného trhu. U směrnic přijatých v posledních dvaceti letech byl transpoziční deficit 0,9% v roce 2017. Transpoziční deficit 25% je u směrnic s transpoziční lhůtou mezi prosincem 2017 a květnem 2018. U tří směrnic v oblasti veřejných zakázek s transpozicí do dubna 2016 zahájila Komise 58 řízení o nesplnění povinnosti podle práva EU tzv. infringementů s 21 členských států.

Zpráva také varuje před tzv. gold platingem na národních úrovních. Největším rizikem je nařízení GDPR, kde v členských státech bylo přijato již 600 stran dodatečné legislativy. Komise mluví také o své roli strážce Smluv a záruky, že ČS budou respektovat unijní pravidla. Opírá se o sdělení Právo EU: Lepší výsledky díky lepší aplikaci založené na principu lepší regulace a orientace skutečně jen na podstatné věci. Komise kritizuje i podniky, které nelegálními praktikami brání hospodářské soutěži.

Zpráva se věnuje vytváření jednotného digitálního trhu a řadě iniciativ Komise na podporu e-obchodování. Zmiňuje však i nové překážky vytvářené ČS a podniky, které brání e-obchodování a přeshraničnímu obchodu. Komise zjistila, že stále ještě 40% webových stránek brání on-line přístupu spotřebitelů z jiných ČS. V on-line platformách vidí zpráva veliký potenciál umožňující milionu podniků dostat se k zákazníkům napříč EU. Překážkou je malá důvěra a proliferace národní legislativy.

V závěrech Komise zejména vyzývá Evropský Parlament a Radu, aby do března 2019 přijaly všechny iniciativy v oblasti jednotného trhu, jednotného digitálního trhu, unie kapitálových trhů a bankovní unie. Ale také iniciativy týkající sociální dimenze, ochrany spotřebitele, energetiky a dopravy. Vyzývá Evropskou Radu, aby angažovala občany a podniky v pokračující podpoře jednotného trhu.

BusinessEurope zveřejnil svoje priority pro jednotný trh po roce 2019:

  • Další otvírání a integrace trhů se zbožím a službami, včetně logistických a síťových služeb
  • Digitalizace je zásadní pro evropskou konkurenceschopnost, proto řídící rámec pro rozvoj digitálních technologii a vytváření spravedlivých pravidel pro přístup k datům a volný pohyb dat musí být dosažen holistickým přístupem.
  • Investice do infrastruktury podporovaná regulatorním a finančním rámcem musí zaručit, že fyzická a digitální infrastruktura budou výrazně zlepšeny a budou interoperabilní.
  • Legislativa jednotného trhu musí důsledně reflektovat integrační ambice trhu cestou omezování překážek: musí umožnit inovace, flexibilitu pro podniky, tak aby mohly reagovat na rychle se měnící prostředí, umožnit nové podnikatelské modely a být technologicky neutrální.
  • Praktická implementace principů lepší regulace zůstává nadále klíčová.
  • Infrastruktura řízení jednotného trhu musí být posílena jak na EU, tak na národních úrovních v zájmu včasné, transparentní a účinné implementace a prosazování pravidel jednotného trhu.

Vladimíra Drbalová

Zpráva EK o politice jednotného trhu KOM (2010) 770 „Jednotný trh v měnícím se světě“

Stanovisko BusinessEurope k prioritám jednotného trhu

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská komise