AutoSAP a OS KOVO vládě: Připravte koncepci boje s pandemií

Ačkoliv se může zdát, že pandemie covidu-19 bude brzy minulostí, AutoSAP a OS KOVO jednoznačně podporují obezřetný přístup. Firmy automobilového průmyslu ve spolupráci se zaměstnanci tím, že v průběhu posledních více než dvanácti měsíců přijali a dodržovali přísná hygienická opatření, zajistili bezpečné pracovní prostředí pro stovky tisíc pracovníků a významně tak přispěli k zabránění šíření pandemie v ČR.
 
Proto apelujeme na představitele ČR směrem ke koncepční připravenosti na další vývoj pandemie a k udržení těchto přínosů. Pro léto a podzim 2021 proto především:
 
– doporučujeme ponechat v platnosti taková opatření, která pomohou bránit plíživému šíření viru, včetně jeho nových variant;
 
– apelujeme na orgány ČR, aby opatření pro boj s pandemií byla jednoznačně a nezpochybnitelně formulovaná;
 
– apelujeme na to, aby orgány ČR intenzivně hledaly další opatření na podporu urychleného rozšíření očkování, např. podporou firemního očkování, a firmy aby v maximální
možné míře pozitivně motivovaly (osvěta, propagace, benefity) své zaměstnance k očkování;
 
– doporučuje firmám, aby zavádění vlastních hygienických pravidel v maximální možné míře vyvažovaly pracovním komfortem pro zaměstnance při současném respektování
pravidla alespoň jedné z bariér šíření viru (ochrana dýchacích cest, test, očkování, prodělaná nemoc);
 
– kromě uvažovaných škol doporučujeme zapojení i průmyslových podniků do systému otestování populace 2x na přelomu srpna a září (firmy by mohly testovat poslední týden v srpnu a školy první týden v září a následně toto testování opakovat po čtrnácti dnech) prostřednictvím státem hrazených PCR testů (sloužícího primárně jako screeningové opatření po letním rozvolnění), testování se netýká zaměstnanců, kteří se prokáží dokončeným očkováním;
 
– souhlasíme s konceptem ukončení povinného antigenního testování ve firmách ke konci června (při incidenci pod 25 záchytů na 100 000 osob);
 
– souhlasíme s konceptem regionální rektivace povinného testování ve firmách (při incidenci nad 75 záchytů na 100 000 osob);
 
– apelujeme na vládu ČR, aby co nejrychleji vydala prováděcí nařízení ke kurzarbeitu a do té doby byla připravena na reaktivaci programu Antivirus B.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák

Moderní technologie pomůžou k rovným pracovním příležitostem

Svaz průmyslu ČR ve spolupráci s Úřadem vlády uspořádal online konferenci Equal Opportunities in AI Age. Se zástupci vlády, Evropské komise i firem jsme diskutovali o rovnosti v platech, ale i pracovních příležitostech. Moderní firmy pracují na dorovnání podmínek a neustále inovují přístup k zaměstnávání, aby vytvářely přívětivé pracovní prostředí bez rozdílu pohlaví. Podnikům mohou pomoci najít řešení i digitální technologie jako umělá inteligence (AI). Akce proběhla za podpory společnosti IBM.

Nové digitální technologie mohou pomoci firmám zajistit svým zaměstnancům rovné pracovní příležitosti. Například umělá inteligence dokáže při výběru nového zaměstnance pomoci vyhodnotit pracovní zkušenosti kandidátů bez ohledu na jejich pohlaví, věk či rasu. Pak dá personalistům nezaujaté doporučení, jací kandidáti jsou pro firmu nejvhodnější. Zkušenosti firem s nastavováním rovných podmínek zazněly na online konferenci Equal Oportunities in AI Age, kterou pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s  Úřadem vlády a s podporou společnosti IBM.

„Slyšeli jsme mnoho skvělých příkladů z praxe a vnímáme, že jsou to právě firmy, kdo musí s celou situací pomoc. Dozvěděli jsme se také, že technologie, jako je umělá inteligence, mohou změnit pravidla hry a konečně dosáhnout rovných příležitostí mezi muži a ženami na pracovišti. Zejména v oblasti přijímání zaměstnanců, odměňování, kariérního rozvoje, školení a vzdělávání,” říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Odstraňování nerovnosti na pracovišti je jen jedním z mnoha možných uplatnění AI, kde může mít obrovský přínos. Právě IBM je jedním z ukázkových příkladů rovného přístupu k zaměstnancům a experti na umělou inteligenci zde vyvíjí metriky a procesy na měření a odstraňování předsudků v AI systémech. „Je na místě ptát se, jak probíhají rozhodovací procesy umělé inteligence. Konkrétně na poli HR je nutné, aby samotná AI byla prostá předsudků a zažitých vzorců uvažování, pokud je má pomoci překonat. A aby AI byla férová a kvalitní, je nutné, aby týmy vývojářů i vedení firem byly různorodé. V IBM nejenže dlouhodobě udržujeme stejné platové podmínky za stejnou práci či vysokou míru diverzity napříč firmou, ale také pracujeme na stanovení jasných etických rámců pro umělou inteligenci,“ vysvětluje Elvyra Šitel, expertka na uplatnění AI v oblasti HR ve společnosti IBM, která byla partnerem konference.

Svaz průmyslu se věnuje otázce rovného odměňování a v minulosti se zapojil i do projektu MPSV s názvem “22 % k rovnosti”. Nyní nastolil širší diskuzi o této problematice, které se věnuje jak Úřad Vlády ČR, tak i Evropská komise.

„Zapojení žen do oblasti moderních technologií a IT je stále velmi nízké. Pouze 1,4 % žen v EU pracuje jako IT specialistky. Cílem české vlády je přispět ke změně této situace, a proto jsme iniciovali o tomto tématu širokou debatu. Dnešní panel o technologiích a rovných příležitostech je jednou z nich a já doufám, že podobných diskusí nás čeká více,“ upozorňuje Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR.

Progresivní firmy si tento trend uvědomují. Plzeňský Prazdroj proto například důkladně monitoruje podmínky svých zaměstnanců včetně těch platových a pravidelně je upravuje. Firma se také zavázala k tomu, že  do roku 2023 bude patřit 40 % seniorních pracovních pozic ženám. Vodafone Česká republika se v nejbližších letech plánuje zaměřit na zvyšování rovnosti, diverzity a celkově zlepšování pracovních podmínek ve firmě. Od nedávna umožňuje například všem zaměstnancům pracovat na zkrácený úvazek, a to od prodejců v obchodech až po nejvyšší management.

„Rovné příležitosti pro ženy jsou v rámci EU ještě stále nedořešená záležitost. Abychom to změnili, musíme použít všechny prostředky. V digitální éře mohou technologie změnit hru,“ uvedla Monika Ladmanová, poradkyně a členka kabinetu místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Evropské komise.

Záznam z konference je ke zhlédnutí na YouTube.

Zajímavé materiály a analýzy najdete na blogu IBM.

kategorie Tiskové zprávy

Slavnostní předání Ceny Bezpečnostní rady státu

Premiér Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar s letošními držiteli Ceny Bezpečnostní rady státu, 22. června 2021.
Premiér Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar s letošními držiteli Ceny Bezpečnostní rady státu, 22. června 2021.

Předseda vlády Andrej Babiš předal v úterý 22. června v Lichtenštejnském paláci Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2021.

V hlavní kategorii byla cena udělena Jozefu Sabolovi z Policejní akademie ČR za aktivní celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a jejího šíření. Dále generálporučíku Jaromíru Zůnovi za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a její osvěty. Za mimořádný přínos při řešení celosvětové pandemické krize, zajištění chodu „Chytré karantény“ a realizaci nezbytných opatření ke zvládání vývoje epidemiologické situace na území ČR cenu získal generálmajor Petr Procházka.

Dalšími oceněnými jsou Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a to za přispění ke zvládání pandemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ta cenu získala za významný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a procesů, ochrany obyvatelstva a bezpečnostních služeb a za vynikající výsledky v expertní, publikační a vydavatelské činnosti. Cenu Bezpečnostní rady státu získala také Pavla Novotná a to za dlouholeté řešení problematiky migrace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a za úspěšné naplňování azylové a migrační politiky a zajištění bezpečných hranic ČR.

Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. je akademickým a vědeckovýzkumným pracovníkem Policejní akademie ČR v Praze. Je členem vědecké rady a Oborové rady Policejní akademie ČR, expertem EU podílející se na hodnocení výzkumu a projektů EU a členem čtyř odborných mezinárodních vědeckých společností. Během svého působení v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii byl členem kolektivu, který v roce 2005 obdržel Nobelovu cenu míru. Publikoval přes 300 vědeckých článků a přednesl více než 100 referátů na mezinárodních konferencích a kongresech. Jeho vědecké práce se setkaly s příznivou odezvou, o jejich ocenění svědčí i více než 200 citací vesměs v zahraničních odborných periodikách a monografiích.

Generálporučík Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D. MSc. během své vojenské profesní dráhy zastával řadu vedoucích pozic, v současnosti působí ve funkci prvního zástupce náčelníka generálního štábu. Významným způsobem se podílel na přípravách vstupu ČR do NATO a následné integrace země v Alianci. Svou prací zásadním způsobem přispěl k současné podobě AČR a její transformaci do moderní armády západních standardů, zejména tvorbou koncepce výcviku a doktrín.

Generálmajor Ing. Petr Procházka po dobu vojenské služby zastával řadu velitelských a štábních funkcí jak u útvarů a velitelství v AČR, tak i mezinárodním prostředí při svém působení na zahraničních pracovištích a v zahraničních operacích. Ve své současné funkci zástupce velitele Velitelství pro operace se významnou mírou podílel na řešení celosvětové pandemické krize, a to zejména svojí aktivní činností a vedením týmu vybraných odborníků v bezpečnostní komunitě zajišťující chod „Chytré karantény“ a realizací nezbytných opatření ke zvládání vývoje epidemiologické situace na území ČR, čímž se mimořádně zasloužil o správné směrování všech zaváděných opatření, a tím o ochranu a bezpečnost občanů ČR.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se během celosvětové pandemické krize významnou mírou podílela na jejím řešení, zabezpečovala expertní podporu Ministerstva zdravotnictví a krizového štábu. Neméně důležité bylo i její přispění ke zvládání pandemie, a to nasazením studentů v programu Chytré karantény, a také jejich nasazením v nemocnicích a sociálních zařízeních v postižených oblastech.

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště, zabývající se aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisí s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií či katastrof. Vědecko-výzkumná, ale také pedagogická, činnost fakulty je již dlouhodobě významným přínosem k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a procesů, ochrany obyvatelstva a bezpečnostních služeb v ČR.

Ředitelka odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Mgr. et Mgr. Pavla Novotná je dlouholetou odbornicí v oblasti problematiky migrace, včetně jejích bezpečnostních aspektů. Lze vyzdvihnout její mimořádné angažmá na vysoce odborné úrovni při koordinaci řešení evropské migrační krize od roku 2015, kdy prokázala schopnosti skloubit bezpečnostní aspekty migrační problematiky s nutností pružně reagovat na vývoj situace nejen v Evropě. Její vysoké pracovní nasazení a schopnosti byly a jsou zásadní pro zajištění bezpečných hranic České republiky a pro úspěšné naplňování azylové a migrační politiky.

Ve studentské kategorii bylo uděleno čestné uznání:
Mgr. Jiřímu Víškovi, Ph.D. za disertační práci na téma „Mírové operace mezinárodního společenství“. Jiří Víšek působí na Katedře veřejnoprávních disciplín Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR. Praktický přínos disertační práce spočívá v tom, že může být využita pro potřeby státní správy v oblasti plánování a provádění mírových operací. Práce se také může stát východiskem pro další zaměření výzkumu v předmětné oblasti.

Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky každoročně uděluje Bezpečnostní rada státu za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a její osvěty. Více informací o ceně na našich stránkách http://www.vlada.cz/cz/cena-bezpecnostni-rady-statu-125398/

 

Projev premiéra Babiše na vyhlášení Ceny Bezpečnostní rady státu

Premiér Andrej Babiš ocenil přínos laureátů cen k prosazování bezpečnostní politiky České republiky, 22. června 2021.
Premiér Andrej Babiš ocenil přínos laureátů cen k prosazování bezpečnostní politiky České republiky, 22. června 2021.
Předseda vlády Andrej Babiš předal v úterý 22. června v Lichtenštejnském paláci Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych vás jménem Bezpečnostní rady státu co nejsrdečněji přivítal na dnešním slavnostním vyhlášení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2021.

Cena Bezpečnostní rady státu se od roku 2017 uděluje osobnostem a kolektivům, které se významně zasloužily o bezpečnostní politiku ČR. Navazuje tím na cenu Jaroslava Jandy udělovanou již od roku 2002.

Naším cílem je ocenit nejen zástupce z řad bezpečnostní komunity, ale také z řad odborné veřejnosti a studentů za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky naší země.

Její důležitost dnes rezonuje daleko více než dřív. Čelíme novým hrozbám, které stírají kdysi jednoznačnou hranici mezi mírem a konfliktem a berou na sebe čím dál častěji podobu dezinformačních kampaní. Hrozby, které se nám v nedávné minulosti zdály být vzdálené nebo překonané, jsou znovu aktuální a jsou realitou pro miliony lidí v různých, dříve bezpečných, zemích. Různě motivované útoky na civilní osoby na ulicích, v obchodních a kulturních střediscích či dopravních prostředcích ve světových metropolích jsou stále aktuální a objevily se ale i hrozby nové, například oblast kybernetické kriminality nebo masová neřízená migrace, možná řízená pašeráky.

Naší zemi se nevyhýbají a jsou pro nás závažnou hrozbou i přírodní pohromy, na které musíme být připraveni a které musíme umět zdolávat. Příkladem je současná pandemie koronaviru se závažnými dopady v celém světě.

Česká republika je při řešení otázek bezpečnosti aktivní a reaguje na změny v bezpečnostním prostředí. Nové hrozby sebou přináší také nové výzvy a odpověď na ně již nemůže být omezená jen na činnost příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, ale musí mít nutně celospolečenský charakter.

A proto jsem rád, že máme možnost cenou Bezpečnostní rady státu ocenit nejen aktivní činnost v bezpečnostní komunitě, ale také významná díla týkající se bezpečnostní a obranné politiky České republiky, a samozřejmě celoživotní přínos této oblasti a osvětu o ní. Přínos, který významně přispěl k bezpečnosti všech občanů naší země, a díky kterému jsme dobrými spojenci našim partnerům.

Chci Vás ujistit, že vláda České republiky i Bezpečnostní rada státu se problematikou bezpečnosti pravidelně vážně zabývají a je pro nás důležité, aby bezpečnostní systém našeho státu byl funkční, spolehlivý a připravený řešit bezpečnostní problémy. Protože víme, že v bezpečném prostředí se naší zemi bude dařit a bude prosperovat.

Vážené dámy, vážení pánové, jsem si vědom toho, že mnoho z vás přítomných má významný podíl na zajišťování bezpečnosti naší země, a všichni si uvědomujeme, že do budoucnosti je nadále potřebné posilovat bezpečnostní politiku naší země.

Dovolte mi, abych Vám za spolupráci na tomto důležitém úkolu poděkoval a popřál Vám mnoho úspěchů.

Andrej Babiš, předseda vlády

Spodní hranicí mzdového růstu jsou tři procenta

Spodní hranicí požadovaného růstu mezd při uzavírání nových kolektivních smluv jsou tři procenta, odpovídající přibližně současné úrovni míry inflace. Jakékoli mzdové ústupky jsou nepřijatelné, protože k nim není důvod. Shodli se na tom delegáti konference jihočeského krajského sdružení Odborového svazu KOVO, která se uskutečnila v závěru minulého týdne v Českých Budějovicích.
 
„Strojírenské podniky mají přes výkyvy na světových trzích způsobených koronavirovou pandemií často víc zakázek než lidí na jejich realizaci. Rozhodně tak není doba na mzdová omezení. Míra inflace je tedy spodní, nepřekročitelnou hranicí při uzavírání nových kolektivních smluv,“ konstatoval zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO
Jihočeského kraje Jan Janoušek.
 
Odboráři se opírají o skutečnost, že průměrná míra inflace, vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2020 proti průměru roku 2019, dosáhla 3,2 procenta, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v roce 2019. Byla to nejvyšší průměrná roční míra inflace od roku 2012. Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly v roce 2020 shodně o 3,2
procenta.
 
Místopředseda OS KOVO Pavel Komárek v této souvislosti upozornil na dlouhodobou nerovnost mezd v Evropské unii. Té se také věnoval ve dnech 1. a 2. června kongres IndustriAll Europe, kde OS KOVO zastupoval jeho předseda Jaroslav Souček. Ten zde podpořil Společnou rezoluci východního regionu ke mzdové konvergenci a spravedlivým mzdám v Evropě. Ta poukazuje na mzdovou diskriminaci a nerovné pracovní podmínky zaměstnanců v zemích střední a východní Evropy. „Stále přetrvává hluboká propast v odměňování a ruku v ruce s tím i v životní úrovni zaměstnanců na Západě a Východě Evropy. Naši zaměstnanci pracují více hodin ve větším tempu a jejich mzdy jsou přitom
zlomkem těch západních,“ zdůraznil Souček.
 
Spokojeny odbory nejsou ani s přímo související minimální mzdou. Ze statistik Českomoravské konfederace odborových svazů vyplývá, že z hlediska výše minimální mzdy přepočtené jako procento průměrné mzdy je Česká republika mezi jednadvaceti unijními zeměmi na 18. místě před Estonskem, Řeckem a Irskem a v přepočtu na procento mediánové mzdy dokonce předposlední před Irskem.
 
Podle jihočeského zmocněnce OS KOVO Jana Janouška docházelo v uplynulých měsících v důsledku protiepidemických opatření k výpadkům ve výrobě a k poklesu práce. Tyto problémy ovšem byly řešeny dohodami se zástupci odborových organizací na základě § 209 částečnou nezaměstnaností a byly vyjednávány vyšší náhrady mezd, než stanoví
zákoník práce. „Díky programu ANTIVIRUS MPSV nedošlo k velkému propouštění zaměstnanců a pracovní místa byla udržena. V posledním čtvrtletí roku 2020 byl naopak většinou zaměstnavatelů potvrzen nedostatek zaměstnanců a ten trvá nadále,“ dodal Janoušek.
 
Ve většině firem v gesci jihočeského krajského sdružení OS KOVO došlo ke sjednání nárůstu mezd v kolektivních smlouvách v rozmezí od 3,0 do 6,5 procenta, přičemž převažuje průměrný růst mezd od 3,1 do 5,9 procenta.
 
„Z výkazů o mzdách v jihočeských podnicích, kde působí OS KOVO, za rok 2020 v porovnání s výkazy za rok 2019 vyplývá, že mzdy se zvýšily průměrně o 5,75 procenta. Došlo tedy k reálnému růstu mezd, nad úroveň míry inflace,“ uvedla vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích Pavlína Jirková.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák

Byla vyhlášena soutěž pro firmy, které zaměstnancům pomáhají skloubit práci s péčí o jejich blízké

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje společně s organizací Byznys pro společnost1 nultý ročník ceny Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím/ Caregivers Friendly Employers 2021. Smyslem soutěže je ocenit firmy vytvářející co nejlepší podmínky pro zaměstnance, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké.
 
Letošního nultého ročníku soutěže se mohou zúčastnit soukromí i veřejní zaměstnavatelé.
 
„V České republice jsou téměř dva miliony lidí, kteří chodí do práce, a přitom ve volném čase pečují o někoho ze svých blízkých. Někdo takový se tedy najde v naprosté většině firem. Zaměstnavatelé si to však mnohdy neuvědomují a pracujícím jejich dvojí roli nijak cíleně neusnadňují. Soutěž je jednou z cest, jak na současný stav upozornit a změnit ho. Pečujících lidí navíc bude v budoucnu přibývat spolu s tím, jak populace stárne,“ zdůrazňuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta také připomíná, že právě lepší sladění osobního a pracovního života je jednou z výzev, před kterou trh práce stojí, a jejíž řešení je i prioritou ministerstva.
 
Mnozí zaměstnanci se po práci starají o svoji rodinu, často ještě o nezaopatřené děti, a současně pečují o své nemocné blízké (partnery, rodiče, děti a příbuzné) z důvodu nemocí
stáří, vážného úrazu, těžké nemoci nebo dlouhodobého hendikepu. Z těchto takzvaně neformálně pečujících jsou přitom ze dvou třetin ženy ve věku 35 až 64 let.
 
„Smyslem ceny Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím/Caregivers Friendly Employers 2021 je napřít pozornost českých zaměstnavatelů k významným trendům na trhu práce, jako je stárnutí populace, mezigenerační spolupráce a respekt. Hledáme zaměstnavatele, kteří budou aktivně vytvářet podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se mimo práci starají o své dlouhodobě nemocné blízké,“ představuje cenu Pavel Štern, ředitel programů Byznysu pro společnost.
 
Nultý ročník ceny bude podle organizátorů specifický: „Nebudeme vyhlašovat jediného vítěze, jde nám o to zapojit co nejvíce nominovaných, kteří splní zadaná kritéria. Ti všichni budou zařazeni do národního seznamu zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní prostředí přátelské k neformálně pečujícím, a poslouží jako příklad dobré praxe pro ostatní,“ vysvětluje Pavel Štern.
 
Inspirací k vyhlášení ceny byly zkušenosti z poradny Starám se a pracuji určené pro neformálně pečující (www.staramseapracuji.cz), kterou Byznys pro společnost provozuje již třetím rokem. Zaměstnavatelé se do soutěže mohou přihlásit do konce června na stránce www.pecujicizamestnavatel.cz. Ucházet se budou také o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy k tématu neformálně pečujících. Výsledky nultého ročníku budou vyhlášeny na letošní konferenci Fórum rodinné politiky, která proběhne
7. září v Praze.
 
__________
BPS – Byznys pro společnost je největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Díky zapojení do mezinárodních struktur sleduje nové trendy v udržitelnosti, lokalizuje mezinárodní standardy a otevírá nová témata, o která by se měly firmy v Česku zajímat. Jde o Národní partnerskou organizací CSR Europe, evropské
platformy pro odpovědné podnikání zapojující do odpovědnosti a udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských zemích. BPS sdružuje významné společnosti s více než 250 000 zaměstnanci a tisíci dodavateli s významným vlivem na společnost. Firmy sdružené v BPS patří mezi lídry udržitelnosti a odpovědnosti. BPS pomáhá firmám integrovat odpovědnost a udržitelnost do centra podnikání. Otevírá diskuze se stakeholdery a podporuje výměnu dobré praxe a zkušeností.
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Svaz průmyslu hájil zájmy zaměstnavatelů na červnové tripartitě

Svaz průmyslu a dopravy ČR v pondělí 21. června znovu hájil zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. S vládou a odbory řešil především aktuální stav epidemické situace a doporučení dalšího postupu, návrh státního rozpočtu na rok 2022 a evropskou i českou minimální mzdu. Viceprezident Svazu Jan Rafaj upozornil, že návrh státního rozpočtu s 390 miliardovým deficitem je nepřijatelný. Vyzval vládu, aby přišla s novým návrhem a zohlednila v něm vyšší prostředky na výzkum, vývoj a inovace.

SITUACE COVID A VYHODNOCENÍ DALŠÍHO POSTUPU

„Je potřeba upravit legislativu, aby firmy mohly rychle reagovat na aktuální epidemiologickou situaci v daném místě. Zaměstnavatelé chtějí mít možnost flexibilně rozhodovat o hygienických pravidlech ve firmě, zejména o nasazování, sundávání roušek a testování,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PŘÍPRAVA NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2022

„Z pohledu zaměstnavatelů je 390 miliardový deficit státního rozpočtu nepřijatelný. Vyzýváme vládu, aby přišla s novým návrhem státního rozpočtu, který bude zodpovědnější a deficit bude výrazněji nižší,“ upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

ROZPOČET NA VÝZKUM A VÝVOJ V NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU 2022

„Požadujeme jasný slib, že vláda schválí výši prostředků na výzkum a vývoj pro příští rok podle návrhu RVVI, tedy 39,4 mld. Kč. Jen tak uvěříme, že její deklarace z minulých let, jako Inovační strategie, nebyla jen prázdná slova,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

NÁVRH SMĚRNICE O EVROPSKÉ MINIMÁLNÍ MZDĚ

„Evropská směrnice k minimální mzdě se chová jako nařízení. Za zaměstnavatele nepodporujeme takovýto přístup. Chceme rámec pro minimální mzdu v Evropě, ale nechceme ji centralizovaně moderovat, ani regulovat z Bruselu pro všechny země EU. Stanovení výše a úrovně minimální mzdy má nadále zůstat v kompetenci národních států a jejich sociálních partnerů,“ připomíná Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

MINIMÁLNÍ MZDA

„Jsme velmi zklamaní, že ministryně Maláčová za MPSV vůbec nepracuje ve svém návrhu na minimální mzdu s dlouhodobou pozicí zaměstnavatelů. Je to absolutní ignorace sociálního dialogu. Jde nám o jasný výpočet minimální mzdy a určení koeficientu, podle kterého by dlouhodobě minimální mzda byla vázána na průměrnou mzdu v ČR a zajistili jsme předvídatelnost jejího vývoje,“ vysvětluje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Tiskové zprávy

Projev premiéra Babiše na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost

Premiér Andrej Babiš v projevu na konferenci mimo jiné připomněl pomoc armády při zvládání pandemie covid-19, 22. června 2021.
Premiér Andrej Babiš v projevu na konferenci mimo jiné připomněl pomoc armády při zvládání pandemie covid-19, 22. června 2021.
Předseda vlády ČR Andrej Babiš vystoupil v úterý 22. června 2021 v Míčovně Pražského hradu na úvod národní bezpečnostní konference Naše bezpečnost není samozřejmost. Hlavními tématy konference jsou bezpečnostní aspekty koronavirové krize, reflexní proces NATO 2030, summit NATO v Bruselu a otázky obrany České republiky a členství v Severoatlantické alianci.

Vážené dámy, vážení pánové,

když jsme se tady potkali loni v červnu, tak se zdálo, že jsme nad pandemií zvítězili. Někteří z nás to dokonce předčasně oslavili. Nikoho z nás tehdy nenapadlo, že ta nejtěžší a nejstrašnější zkouška nás teprve čeká. O to více symbolický mi přijde název této konference: Naše bezpečnost není samozřejmost.

Pandemie covidu připravila celému světu zkoušku, které dosud nikdo nečelil. Byl to konflikt s neviditelným, nevypočitatelným a smrtícím nepřítelem. Ze dne na den se naše země ocitla ve válce, ale na frontovou linii tentokrát nevyrazili naši vojáci, nýbrž naši lékaři, sestry, zdravotníci.

Chce se mi věřit, že s pokračujícím očkováním se do podzimu přiblížíme kolektivní imunitě. Očkovat se nyní mohou všichni občané starší 16 let a od 1. července i děti starší 12 let. I když se situace vyvíjí optimisticky, nesmíme zopakovat chyby z loňského léta. Zvlášť obezřetní musíme být, pokud jde o nové mutace viru, konkrétně mám na mysli indickou deltu, která v Británii oddaluje návrat k běžnému životu.

Ačkoli pandemie přinesla mnoho utrpení, něco dobrého z ní přeci jen tak vzešlo. Například jsme si všichni uvědomili, jak důležití jsou naši zdravotníci a že zdravotnictví je jednou z klíčových oblastí pro naši bezpečnost.

Stejně tak pandemie prověřila naši armádu. A mohu s uznáním a hrdostí konstatovat, že Armáda České republiky z této zkoušky ohněm vyšla se ctí. Naši vojáci a vojákyně od začátku pomáhali s výstavbou nemocnic, rozváželi ochranné pomůcky a materiál, pomáhali s testováním a nyní odvádějí skvělou práci při očkování. Národní očkovací centrum v O2 universum, které se nám tam spolu s Armádou ČR a s Ústřední vojenskou nemocnicí podařilo vybudovat, by nám skutečně řada zemí mohla závidět. Ti, kteří se tam očkovali, určitě uznají, že je to unikátní projekt, protože vás tam naočkují za 10 minut. Vojáci stáli také za projektem Chytré karantény a během koronaviru také pomohli posílit naši kybernetickou bezpečnost, abychom ochránili naše nemocnice a data našich pacientů před hackerskými útoky.

Armáda ČR je klíčovou součástí NATO. Díky našim vojákům je naše země vnímaná jako důvěryhodný a spolehlivý partner. Severoatlantická aliance pomáhá ručit za naši bezpečnost a my zase ručíme za bezpečnost jiných zemí NATO. Naše členství v Severoatlantické alianci pokládám za naprosto zásadní.

Dlouhodobě a spolehlivě se angažujeme v zahraničních misích a operacích. Naši vojáci působí už skoro dvacet let v Afghánistánu. Musím říci, že souhlasím s panem prezidentem Zemanem, že asi to není dobře, že z Afghánistánu odcházíme a jak jsem slyšel na Summitu NATO od evropských politiků, mají stejný názor. I když se ze země nyní stahujeme, chtěli bychom dál pokračovat ve výcviku tamních ozbrojených sil. Proti terorismu ale bojujeme i jinde. Pomáháme v Iráku a loni jsme úspěšně veleli výcvikové misi Evropské unie v Mali. Naše jednotky speciálních sil cvičí malijské ozbrojené síly v rámci mezinárodní koalice Takuba, která by se do budoucna měla rozšiřovat. Česká republika patří k lídrům v boji proti terorismu v oblasti Sahelu a velení v Mali bychom měli opět převzít v létě 2022.

Naše vláda udělala také velký krok ke splnění závazku dávat 2 procenta HDP na obranu a i navzdory epidemie koronaviru jsme naši armádě nesáhli na peníze. Investujeme zejména do moderní techniky od našich spojenců, která zvýší obranyschopnost ČR. Nahrazujeme staré, nefunkční a nespolehlivé – často ještě sovětské stroje – za techniku a vybavení pro armádu 21. století.

A nenakupujeme přitom jenom ze zahraničí, ale podporujeme i český obranný a bezpečnostní průmysl. České know-how má v oblasti vývoje a výroby zbraní a vojenské techniky dlouholetou tradici a prestiž. Naše technologie jsou mezi světovou špičkou i v těch nejpokročilejších odvětvích jako je kybernetická bezpečnost a obrana, umělá inteligence, drony nebo lasery.

Ale není to jen o technice a vybavení. Zejména hybridní hrozby a hrozby v kyberprostoru vyžadují změnu přístupu a strategického myšlení k naší bezpečnosti.

I proto naše vláda schválila dvě významné strategie, které přispějí k naší schopnosti bránit se a adekvátně reagovat na tyto nové hrozby. Konkrétně jsme schválili novou Národní strategii pro čelení hybridnímu působení. Osobně to považuji za jeden z nejdůležitějších milníků, zejména potom, co jsme zjistili o výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích. Podobnou hybridní hrozbou jsou i dezinformace, které se v době koronaviru ještě více rozmohly. A ty se samozřejmě nemusí týkat jen očkování.

Pokud jde o kyberprostor, čeká nás výstavba 5G sítí, které budou naprostou revolucí pro všechna odvětví, včetně obrany. I proto naše vláda schválila novou Národní strategii kybernetické bezpečnosti, která nám pomůže lépe chránit naše občany, instituce a zajistit, aby naše 5G infrastruktura byla důvěryhodná, spolehlivá a bezpečná.

Dámy a pánové, jak jsem říkal, jsem si vědom, že naše bezpečnost a ani svoboda není samozřejmost. Chci ale věřit, že naše vláda za ty skoro čtyři roky udělala maximum proto, abychom ochránili naši bezpečnost. Takže já vám přeju, aby se vám konference líbila, a jsem přesvědčen, že Česká republika se po covidové době vrátí zase mezi ty nejlepší státy Evropské unie.

Děkuji Vám za pozornost.

Andrej Babiš, předseda vlády

 

Tripartita řešila minimální mzdu či návrh státního rozpočtu

Tisková konference po jednání tripartity, 21. června 2021
Tisková konference po jednání tripartity, 21. června 2021
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 21. června 2021 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali aktuální stav epidemické situace, přípravu návrhu státního rozpočtu na příští rok, návrh na zvýšení minimální mzdy nebo novelu zákona o významné tržní síle.

V letošním roce se jedná o páté zasedání tripartity a současně o desáté společné videokonferenční jednání. Pracovní týmy a regionální tripartity se postupně začínají vracet k prezenční formě jednání.

Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2022

Prioritami rozpočtu jsou úspory na provozu státu, investice za 189 mld. Kč, růst důchodů, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, navýšení počtu pedagogů, policistů a vojáků. Schválený návrh rozpočtu počítá s dalším meziročním zvýšením výdajů na vědu a výzkum, a to o 300 mil. Kč na celkových 48 mld. Kč. Návrh státního rozpočtu počítá s celkovými příjmy 1 485,7 mld. Kč a výdaji ve výši 1 875,7 mld. Kč.

Návrh směrnice o evropské minimální mzdě

Hlavním cílem směrnice je zlepšit pracovní podmínky, resp. odměňování v EU prostřednictvím přiměřených minimálních mezd. Směrnice požaduje, aby členské státy na národní úrovni nastavily předvídatelný proces stanovování a valorizace minimální mzdy. Směrnice nepředepisuje konkrétní výši minimální mzdy ani konkrétní „vzorec“ pro její výpočet. Podstata návrhu směrnice odpovídá prioritám vlády vyjádřeným v programovém prohlášení vlády, a to jak na národní úrovni, tak v evropské politice.

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2022

Podle posledních dostupných údajů vyplývá, že minimální mzdou bylo odměňováno cca 3,9 % zaměstnanců, tj. 139 tis. osob. Zvýšení minimální mzdy o 2 800 Kč na 18 000 Kč znamená meziroční nárůst minimální mzdy o 18,4 %. Od 1. ledna 2021 došlo ke zvýšení minimální mzdy o 600 Kč na úroveň 15 200 Kč za měsíc. Sociální partneři a zástupci vlády nenalezli vzájemnou shodu na navýšení minimální mzdy pro nadcházející rok.

Návrh novely zákona o významné tržní síle

Novela stanoví pravidla v oblasti uzavírání dodavatelských smluv a vymezí seznam nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků. Cílem je dohoda na společném evropském rámci, která zajistí ochranu pro zemědělce a jiné dodavatele zemědělsko-potravinářských produktů proti nekalým obchodním praktikám.

Rámcová dohoda evropských sociálních partnerů o digitalizaci

Rámcová dohoda je samostatnou iniciativou zaměřenou na maximalizaci ekonomických přínosů a minimalizaci sociálních rizik spojených s probíhající digitální přeměnou v EU a jejích členských státech.

Stát v roce 2022 navýší platby do veřejného zdravotního pojištění, vláda uvolnila i další peníze na podporu kultury

Výsledky jednání vlády prezentovali na tiskové konferenci ministři Adam Vojtěch a Lubomír Zaorálek, 21. června 2021.
Výsledky jednání vlády prezentovali na tiskové konferenci ministři Adam Vojtěch a Lubomír Zaorálek, 21. června 2021.
O 200 korun na osobu se v roce 2022 navýší platby státu do veřejného zdravotního pojištění za osoby, za které je plátcem. O zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce na 1 967 korun měsíčně rozhodla vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 21. června 2021.

Novým nařízením vlády se od 1. ledna 2022 zvýší vyměřovací základ za státního pojištěnce na 14 570 korun. V důsledku toho se platba státu na jednu osobu měsíčně zvýší o 200 korun na 1 967 korun, a zdravotní pojišťovny tak získají od státu navíc zhruba 14,35 miliardy korun. Toto navýšení jim má pomoci vykompenzovat ztráty a zvýšené výdaje, které zdravotní pojišťovny měly a mají v období pandemie covid-19. Pokud by stát platby za své pojištěnce pro příští rok nenavýšil, reálně by hrozilo vyčerpání veškerých finančních rezerv, které zdravotní pojišťovny mají například na saturování výpadků příjmů v období ekonomických krizí. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Vláda schválila také přesun finančních prostředků na podporu subjektů působících v kultuře, které jsou rovněž dramaticky postiženy výpadkem příjmů v období pandemie. Ministerstvo financí převede ve prospěch rozpočtu Ministerstva kultury prostředky na podporu veřejného sektoru až 420 milionů korun. Tyto prostředky rezort kultury použije například na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií, na podporu české literatury či na dofinancování výpadků příjmů státem i soukromými subjekty zřizovaných divadel, orchestrů, pěveckých sborů, muzeí či galerií.

Kabinet projednal také poskytnutí několika humanitárních darů do zahraničí. V rámci programu MEDEVAC pošle 5 milionů korun organizaci Světlo pro svět na projekt zvyšování kvality oftalmologické péče v regionu Hauts-Bassins v Burkině Faso. V rámci programu Pomoc na místě pak vyplatí tři peněžní dary v celkové výši 70 milionů korun na pomoc zemím postiženým migrační vlnou. Dvacet milionů korun půjde Mezinárodní organizaci pro migraci na projekt Podpora migračního systému Bosny a Hercegoviny v oblasti posílení dobrovolných návratů a sběru dat, 25 milionů korun Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na projekt Podpora živobytí syrských uprchlíků v Jordánsku a stejná částka bude připsána ve prospěch EUCAP Sahel Niger na projekt Zřízení mobilních jednotek k ochraně jižní hranice Nigeru. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda se zabývala také několika legislativními materiály. Schválila mimo jiné novelu nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Tato novela bude znamenat přesunutí administrace žádostí programu řízené ekonomické migrace s názvem Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví ze Zastupitelského úřadu v Kyjevě na Generální konzulát ve Lvově, čímž dojde ke sjednocení místa administrace všech programů řízené ekonomické migrace na Ukrajině a ke zjednodušení administrativy s těmito vízy.

Vláda odsouhlasila několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. S platností od zítřka, tedy od úterý 22. června, se do pravidel pro prokazování se certifikátem o očkování doplňují i certifikáty v anglickém jazyce vydané oprávněným subjektem v České republice a členských státech EU a také certifikáty vydané ve třetích zemích občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, že byl plně naočkován látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou. Vzory schválených národních certifikátů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách.

Druhá změna se týká změn v omezeních maloobchodu a služeb, které měly původně začít platit od 1. července. Jedná se například o snížení limitu prodejní plochy na jednoho zákazníka, navýšení limitů počtu osob na venkovní a vnitřní akce či povolení živé hudby v restauracích, barech nebo hudebních klubech, což vláda odsouhlasila už minulé pondělí. Nově ale tyto změny s drobnými úpravami začnou platit už od pondělí 26. června. Zpřesňují se třeba pravidla pro případ pozitivního testu na covid-19 zjištěného během vícedenní akce pro děti a mládež.

Vláda schválila také čtyři materiály Ministerstva vnitra týkající se bezpečnosti: Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, Zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti, Akční plán boje proti terorismu 2021 a Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2025. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-21-cervna-2021-189281/.